Інноваційний менеджмент

Тема 3. Управління інноваційної діяльністю підприємства

3.5. Методи управління вибором інноваційних стратегій

підприємства


Однак наскільки швидко підприємство зможе змінити стратегію, перейти від становища імітатора, що користується чужими результатами технологічного розвитку до наступальної стратегії, що ґрунтується на творчих можливостях колективу, багато в чому залежить від політики керівництва.

Єдиної, успішної для всіх підприємств моделі інноваційної стратегії не існує. Вибір стратегії залежить від великої кількості факторів, в т.ч. від ринкової позиції підприємства, динаміки її зміни, виробничого й технічного потенціалу підприємства, продукту чи послуг, що виробляються, стану економіки, культурного середовища та інше.

Оцінка вибраної стратегії здійснюється у вигляді аналізу того, наскільки враховані чинники успіху при її формуванні. Важливим є допоміжний аналіз з метою визначення відповідності обраної стратегії можливостям фірми і вимогам зовнішнього середовища, прийнятності ризику, закладеного в стратегії (реалістичність передбачень, негативні наслідки, наскільки ризик виправданий).

Вибір інноваційної стратегії включає такі етапи:

1) визначаються базові стратегії розвитку та їх інноваційні складові;

2) розробляються й оцінюються альтернативні інноваційні стратегії;

3) здійснюються вибір і обґрунтування інноваційної стратегії, якій віддається перевага.

Інноваційну стратегію розвитку підприємства слід розглядати на кількох рівнях планування та управління. Для її розробки застосовують різні підходи. Так, на корпоративному рівні управління доцільно використовувати, в основному SWOT -аналіз, на бізнес-рівні -GAP-аналіз, стратегічну модель Портера, матрицю Бостонської консультативної групи, матрицю „Мак-Кінсі - Дженерал Електрик”; на товарному рівні - в основному STP-аналіз.

Інноваційна стратегія не буде справді ефективною, якщо вона не враховує ситуації на підприємстві, не створює істотної переваги над конкурентами та не забезпечує розвитку підприємства в довгостроковій перспективі. Після вибору найбільш привабливої інноваційної стратегії приймається рішення про виділення ресурсів на розроблення нових проектів. Таким чином, при визначенні найбільш привабливої інноваційної стратегії організації дотримуються певних критеріїв, серед яких найважливішими є:

✵ відповідність можливостям і загрозам зовнішнього середовища;

✵ відповідність цілям організації і сумісність з її місією;

✵ досягнення конкурентних переваг за рахунок використання сильних сторін фірми і слабкості конкурентів, нейтралізації або компенсації слабких сторін підприємства і сильних сторін (переваг) конкурентів;

✵ наявність необхідних ресурсів, наукового, технічного, виробничого, кадрового потенціалів;

✵ досягнення балансу між усіма структурними підрозділами фірми;

✵ використання ефекту синергізму інноваційної діяльності як єдиної системи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити