Інноваційний менеджмент

Тема 3. Управління інноваційної діяльністю підприємства

3.6. Організація інновацій


Поняття «організація інновацій» характеризує способи упорядкування і регулювання дій окремих особистостей і автономних груп працівників, орієнтованих на досягнення деяких цілей по утворенню та реалізації в соціально-культурній, науково-технічній, виробничій, економічній сферах діяльності людей інновації того чи іншого виду спрямування, різного ступеню новизни та складності, практичної цінності та ефективності шляхом спільних і скоординованих дій. При цьому інноваційна діяльність характеризується динамізмом, високими темпами морального старіння отриманих результатів і відповідно появою і реалізацією нових інновацій.

Організацію інновацій можна розглядати з різних позицій, зокрема, як:

1) Внутрішнє упорядкування тієї чи іншої системи і погоджена взаємодія частин.

2) Сукупність процесів або дій, направлених на утворення і досконалість взаємозв’язків між частинами цілого.

3) Об’єднання людей, що спільно реалізують ту чи іншу програму і досягають певних цілей, діючи на основі установлених правил та процедур.

Успішне впровадження науково-технічних нововведень із зазначеними параметрами і строками забезпечується відповідною організацією процесу впровадження на всіх стадіях циклу «дослідження - виробництво - експлуатація». Основними завданнями впровадження результатів НДДКР є:

✵ забезпечення процесів упровадження прогнозів, комплексних програм, перспективних і поточних планів, оперативного управління;

✵ збалансованість планів нової техніки з планами капітального будівництва, поставок обладнання і матеріалів;

✵ вибір таких організаційних форм впровадження, які найбільш відповідають завданням, що вирішуються;

✵ досягнення раціональних співвідношень виробничих потужностей;

✵ раціональне використання наукових, конструкторських, проектних, технологічних, випробувальних та виробничих потужностей;

✵ розвиток і підвищення ефективності роботи експериментальних дільниць, дослідницьких виробництв та дослідницьких баз;

✵ використання сучасних економічних відносин учасників розробки, дотримання сторонами договірних зобов’язань;

✵ кадрове забезпечення процесів впровадження;

✵ широка реклама наукових інновацій у передбачуваних сферах використання;

✵ створення мережі сервісного обслуговування нових інтелектуальних продуктів у споживача.

Використання традиційних і нових форм організації впровадження інновацій визначають можливість, масштаб і строк впровадження, а також технічний, економічний та соціальний ефект від інновації.


Основні терміни і поняття: інноваційна політика підприємства, планування інновацій, стратегічне планування, стратегія, організація інновацій.


Питання до розділу 3:

1) Назвіть складові елементи інноваційної політики підприємства;

2) Особливості інноваційної політики;

3) Охарактеризуйте порядок розроблення інноваційної політики;

4) Вкажіть основні принципи планування інновацій;

5) Класифікація типів інноваційної стратегії за X. Фріменом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити