Інноваційний менеджмент

Тема 7. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій

7.5. Проектування технопарків


В Україні створено 16 технопарків:

1. «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка» (м. Київ);

2. «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона» (м. Київ);

3. «Інститут монокристалів» (м. Харків);

4. «Вуглемаш» (м. Донецьк);

5. «Інститут технічної теплофізики» (м. Київ);

6. «Київська політехніка» (м. Київ);

7. «Інтелектуальні інформаційні технології» (м. Київ);

8. «Укрінфотех» (м. Київ);

9. «Агротехнопарк» (м. Київ);

10. «Еко-Україна» (м. Донецьк);

11. «Наукові і навчальні прилади» (м. Суми);

12. «Текстиль» (м. Херсон);

13. «Ресурси Донбасу» (м. Донецьк);

14. «Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій» (УМБІЦЕНТ) (м. Одеса);

15. «Яворів» (Львівська область);

16. «Машинобудівні технології» (м. Дніпропетровськ).


Соціально-економічне значення проекту.

За попередніми розрахунками, окупність вкладених у проект технопарку бюджетних коштів (загальнодержавних і регіональних) через податкові надходження, сплачені в бюджети всіх рівнів, складе близько 5 років. Сумарна податкова мобілізація складе більше 1 млрд. грн. Для реалізації в технопарку будуть відбиратися високорентабельні проекти, з терміном окупності 3-5 років.

Реалізація проекту технопарку є продовженням інноваційної моделі розвитку регіону й забезпечує:

- розвиток малого підприємництва;

- соціально-економічних завдань і підвищення рівня життя населення;

- підвищення рівня освіченості й збільшення частки висококваліфікованих і високооплачуваних робочих місць у загальній структурі зайнятості населення;

- залучення більше 2 млрд. грн. інвестицій у НДДКР і серійне виробництво до 2012 року;

- створення до 2012 року більше 5000 високооплачуваних робочих місць і збільшення річного випуску наукомісткої продукції до 1,8. млрд. грн.


Стратегічні переваги пропонованої моделі розміщення технопарку.

Високий науковий і освітній потенціал регіону. Активна зовнішньоекономічна й інвестиційна діяльність у регіоні.

Розвинена транспортна система й близькість найбільшого промислового й технологічного центру галузі міста.

Комфортність і гарні екологічні умови території планованого розміщення.

Серйозні можливості для створення наукомістких виробництв, технологічних парків і бізнес-інкубаторів.

Інвесторам гарантуються вигідні умови подання офісних площ, оренди земельних ділянок і підключення до інженерних мереж.


Місія, мети й завдання проекту створення технопарку.

Найменування проекту.

Створення спеціалізованого комплексу (технопарку) в (регіоні) місті як ключового елемента розвитку інфраструктури підтримки високотехнологічного й наукоємного галузевого бізнесу.

Створити ефективну, діючу систему підтримки й просування наукоємних інноваційних проектів у зазначеній області від моменту зародження наукової ідеї до організації серійного випуску продукції. Гарантувати успішний розвиток і реалізацію наукомістких інноваційних проектів у зазначеній області.

Мети проекту.

1. Забезпечення прискореного розвитку зазначеної галузі для реалізації пріоритетних національних проектів.

2. Перетворення зазначеної галузі в провідну галузь держави.

3. Широке впровадження наукомістких і інноваційних технологій у зазначену галузь.

4. Розвиток ефективних форм інтеграції науки, промисловості, підприємництва, банків, органів управління й державної влади.

5. Реалізація науково-технічного потенціалу галузевих наукових центрів і освітніх установ.

6. Просування на український і міжнародний ринки нових розробок, технологій і послуг у зазначеній області, відновлення позицій вітчизняної наукоємної продукції на українському і міжнародному ринках.

7. Залучення в сферу зазначеної області великих українських і іноземних інвесторів.

8. Створення нових робочих місць і центрів зайнятості.

Для досягнення зазначених цілей необхідно вирішити наступні завдання.


Завдання проекту.

1. Створити умови для розробки і впровадження на зазначений ринок наукомісткої продукції й технологій з високою доданою вартістю, а також послуг по основних видах діяльності:

✵ створення інтегрованого комплексу наукової, інженерної, транспортної й соціальної інфраструктури технопарку;

✵ створення перспективної інженерної інфраструктури модульного типу, що дозволяє послідовно розвивати проекти на території технопарку;

✵ створення бізнес-інкубатора традиційної структури; центру трансферу технологій; бізнес-інноваційного центру; центра управління майновим комплексом; науково-виробничого центру; галузевого виставочного центру нового типу з універсальними й спеціалізованими площадками; житлового конгломерату з розвинутою соціальною, інженерною та транспортною інфраструктурою;

✵ використання потенціалу наукових співробітників і студентів науково-дослідних інститутів і ведучих позначених вузів;

✵ створення системи ефективного керування залученням, розміщенням і координацією діяльності резидентів технопарку;

✵ проведення технологічної й комерційної експертизи інноваційних і наукомістких інвестиційних проектів;

✵ надання комплексу консалтингових послуг (маркетингових, фінансових, патентних і ін.), у тому числі підтримка в просуванні продукції й послуг на міжнародні ринки;

✵ надання допомоги в підготовці й перепідготовці фахівців інноваційної сфери, сприяння в створення колективів управління наукомісткими галузевими проектами.

2. Розробити загальну концепцію створення технопарку, що забезпечує:

✵ залучення до рішення завдань і проблем галузі компанії з високої інноваційної наукової молоді до З0 років;

✵ виробниче освоєння наукомістких технологій;

✵ дотримання патентних, авторських і суміжних прав на

наукомістку продукцію.

3. У взаємодії з органами державної влади, вищими навчальними закладами, провідними науковими організаціями галузі визначити пріоритетні напрямки інноваційних досліджень і розробок у галузі, затребуваність інноваційних продуктів і послуг у визначеній сфері діяльності.

4. Оцінити інвестиційну привабливість запропонованого проекту й ризики його реалізації.

5. Розробити систему конкурсного відбору резидентів і непрофільних компаній у технопарку.

Напрямку діяльності: Науково-технічна, інноваційна, дослідно- конструкторська, виробнича, галлія, виставково-демонстраційна, інвестиційна, консалтингова, інжинірингова, венчурна.

Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство (ВАТ).

Спеціалізація: Галузева (по видах економічної діяльності) - промисловість, машинобудування, будівництво, сільське господарство й інші види діяльності згідно класифікатора видів економічної діяльності.

Категорії діяльності: дослідження; проектування; інженерні розробки; технології виробництва; реконструкції й ремонту об'єктів; виробництво інноваційних виробів; системи безпеки й інженерно- технічного забезпечення; енергоефективні й ресурсозберігаючі технології; моніторинг, контроль і діагностика об'єктів виробництва й ін.

Планування організації: Технопарк планується розмістити на площадках загальною площею декількох гектар на території одного з районів, області, що межує з містом.

Надалі можливо розширення площадки на 100 га за рахунок прилеглих територій для реалізації виставково-демонстраційної й інвестиційної моделей розвитку технопарку.

Всі об'єкти нерухомості й інфраструктури технопарку проектують із урахуванням останніх досягнень архітектурно-будівельної науки, нових архітектурних концепцій, сучасних конструктивних форм і композицій.

Функціональне зонування території. На території технопарк пропонується виділити функціональні зони: лабораторію для НДІ, виробничу, суспільно-ділової активності, інженерно-технічну рекреаційну, житлову, виставково-демонстраційну, складську.

Дане зонування є основою для формування організаційно функціональної структури технопарку.


Організаційно-функціональна структура технопарку.

Для реалізації поставлених цілей і завдань передбачається поєднання функцій технопарку, що одночасно буде: бізнес-інкубатором; бізнес-інноваційним центром; центром трансферу технологій; науково-виробничим центром; галузевим виставочним центром; житловим конгломератом.

Організаційно-функціональна структура технопарку наведена на рис. 2.

Оперативне управління майновим комплексом технопарку, включаючи об'єкти нерухомості, інженерної й транспортної інфраструктури, комунікації й зв'язку здійснює Центр управління майновим комплексом.

Основним завданням бізнес-інкубатора є підтримка новостворених суб'єктів малого бізнесу переважно галузевої спрямованості. Основний метод стимулювання - надання на пільгових умовах доступу до фінансово-кредитних ресурсів і комплексу підтримуючих послуг.

Рішення про включення проекту до інкубатора приймається керуючою компанією (дирекцією технопарку) на основі комерційної й технічної експертизи заявлених проектів.


Рис. 7.2. Організаційно-функціональна структура технопарку


Всі розміщені в інкубаторі компанії, за винятком непрофільних (не віднесених до інноваційного), мають план інноваційної діяльності, зафіксований у договорі оренди.

Прийом до інкубатора супроводжується присвоєнням суб'єктові нової юридичної адреси.

Оплата робіт, виконаних компаніями-резидентами за планом інноваційної діяльності, передбачає не тільки оплату виконаної роботи, але й наступні відрахування деякого відсотка від обсягів реалізації продукції на користь розробника.

Бізнес-Інкубатор надає своїм резидентам наступні види послуг:

✵ загальний супровід бізнесу й консультування, у тому числі ділове консультування, участь у підготовці й проведенні переговорів, сприяння в доступі до джерел фінансування (кредитів і лізингу), допомога в пошуку інвесторів і гарантів, підготовка до виставок, планування маркетингу й реклами, консультації по бізнес-плануванню, організація навчання кадрів, консультації по зовнішньоекономічних питаннях;

✵ юридичний супровід бізнесу, у тому числі прямий доступ до правових баз;

✵ ведення бухгалтерського обліку;

✵ поштово-секретарські послуги;

✵ доступ до систем зв'язку й комунікацій;

✵ послуги з роботи з кадрами, у тому числі підготовка наказів і розпоряджень, ведення й зберігання особистих справ і документів, оформлення особистих страховок, документів для одержання різних видів соціальної допомоги, формування соціального пакета підприємства й т.п.;

✵ підвищення освітнього рівня співробітників.

Бізнес-Інноваційний центр надає на договірних умовах резидентам

технопарку спеціально обладнані приміщення й площі (офісні, навчальні, переговірні, виставочні, демонстраційні, лабораторні, промислові), а також робить комплекс підтримуючих (супровідних) і інформаційних (консультаційних) послуг.

Інформаційні й консультаційні послуги: питання технічного регулювання; ліцензування, сертифікація й акредитація; бухгалтерський облік і оподатковування; залучення інвестицій і інвестиційне проектування; антикризове управління й банкрутство; маркетинг і бізнес-планування; інтелектуальна власність, авторське й патентне право; інформаційне адміністрування.

Підтримуючі й супровідні послуги: послуги зв'язку й комунікацій; копіювання й ін.

Для забезпечення даних видів послуг бізнес-інноваційний центр обладнується:

✵ каталогами науково-технічних і інноваційних розробок і проектів на паперових і електронних носіях;

✵ розподіленою кабельною системою мережного зв'язку, що поєднує всі приміщення технопарку;

✵ інформаційно-комп'ютерним центром з комплектом периферійного обладнання й виходом в Інтернет по виділених лініях;

✵ базами даних нормативно-технічної й правової інформації;

✵ каталогами й бізнес-каталогами підприємств і організацій (у тому числі галузевих і непрофільних) на паперових і електронних носіях;

✵ сучасними системами комунікацій, включаючи АТС ДЛЯ УСТАНОВ з виходом у міські телефонні мережі в цифровому протоколі;

✵ розгалуженою мережею наукових контактів і експертів;

✵ кваліфікованим персоналом і кадрами.

Основне завдання центру трансферу технологій - це виконання робіт з передачі технологій в економіку регіону і їхній наступний супровід, у тому числі: маркетинг інноваційних виробів; технологічний маркетинг; маркетинг устаткування; проведення техніко-економічного обґрунтування; розробка бізнес-планів впровадження та супроводу; сприяння в пошуку й оптимізації шляхів фінансування проекту з підготовкою необхідних документів; дослідження й аналіз ринків збуту споживачів; пошук покупців; захист інтересів резидентів у регіоні; функції інформаційного центру.

Для розміщення науково-дослідних, виробничих, і лабораторних корпусів передбачається науково-виробничий центр. При цьому у виробничих корпусах розміщають дослідні виробництва, виробничі ділянки інноваційних виробів, галузеві науково-дослідні й випробувальні центри, лабораторії й ін.

Лабораторні корпуси оснащені випробувальним устаткуванням широкої номенклатури, що дозволяє проводити дослідження із всіх перспективних напрямків промисловості.

Основним призначенням галузевого виставочного центру є інформування суб'єктів підприємницької діяльності про нові технології, матеріали і вироби, можливості зниження виробничих витрат і витрат у період експлуатації. Даний центр є постійно діючим виставочним комплексом, що має в складі один універсальний і кілька спеціалізованих площадок і що використовує, поряд із традиційними формами проведення виставочних заходів (демонстрація обновлюваних експозицій), нові ефективні форми й напрямки діяльності, наприклад виставки-ярмарки майнових комплексів, побудованих з використанням інноваційних технологій, розроблених резидентами технопарку.

Експонатами такої виставки повинні стати повністю закінчені інноваційні вироби й ін.

Спеціалізованими виставочними площадками для таких експонатів будуть території, включені в плани розвитку регіону й погоджені з регіональною владою й вищим органом управління технопарку.

На універсальній виставочній площадці технопарку здійснюється показ перспективних технологій, інноваційних виробів, демонстрація дослідного обладнання і засобів механізації.

Компанії-учасники виставки на універсальній площадці розміщають свою продукцію на конкурсній основі з обов'язковою технічною й комерційною експертизою планованих до розміщення експонатів і їхньою оцінкою інноваційної привабливості.

Система керування технопарком організовується з врахуванням законодавства України (див. додатки № 4, 9, 10, 12, 14).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити