Інноваційний менеджмент

Література


1. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. Учебное пособие.- СПб.: Питер, 2001.- 304с.

2. Инновационный менеджмент: Справ, пособие / Под ред. П. Н. Завлина и др. - М: ЦИСИН, 1998. — 503с.

3. Грабар І.Г. Лещенко М.І., Малиновський A.C., Ходаківський Є.I. Наукові парки інноваційного підприємництва. Технопарк/Монографія.-Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет, 2009.-301с.

4. Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: Учеб. для вузов /Под ред. проф. В. А. Швандара. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 1999.-284с.

5. Кузьмінський В. О. Інноваційно-інвестиційний потенціал інтегрованих корпоративних структур. - К. :Центр стратегічної підтримки, 2003 - 76 с.

6. Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. - Н.Новгород: ННГУ, 1997,—319с.

7. Мотовилов О. В. Банковское и коммерческое кредитование и финансирование инноваций. — СПб., 1994. — 381 с.

8. Покропивний С. Ф., Новак А. П. Ефективність інноваційно- інвестиційної діяльності: Збірник навчально-методичних матеріалів. — K.: КНЕУ, 1997,—216с.

9. Синергетична парадигма економіки: Монографія / Є.І. Ходаківський,, І.Г. Грабар, Ю.І. Цал-Цалко, І.С. Януль і інш. - Житомир: 2007. - 160с.

10. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. Посібник. - K.: Вища школа., 2002,- 254с.

11. Управление инвестициями: В 2 т. / В. В. Шеремет, В. Д. Павлюченко й др. - М.: Высш. пік., 1998.-Т. 1.—402 с.; Т. 2. — 426с.

12. Фінанси підприємств: Підручник/ Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. — 2-ге вид., перероб. та доп. — K.: КНЕУ, 1999. — 400с.

13. Ходаківський C.І., Данилко В.K., Цал-Цалко Ю.С. Методологія наукових досліджень в парадигмі синергетики / За ред.. д.е.н. Є.І. Ходаківського. - Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет, 2009. - 340с.

14. Черваньов Д. М., Нейкова Л. І. Менеджмент інноваційно- інвестиційного розвитку підприємств України. - K.: Знання, 1999. — 492 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити