Інноваційний менеджмент

Додаток 7


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства

України з інвестицій та

інновацій

17.10.2007 N 105


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 жовтня 2007 р.

за К 1224/14491

ПОРЯДОК

проведення конкурсного відбору

регіональних і галузевих інноваційних програм, які впроваджуватимуться за рахунок бюджетних коштів


1. Цей Порядок визначає механізм проведення на конкурсних засадах відбору регіональних і галузевих інноваційних програм, а також виконавців цих програм (далі - Конкурс), впровадження яких здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Утримання регіональних центрів інноваційного розвитку та впровадження регіональних і галузевих інноваційних програм».

2. Оголошення про проведення Конкурсу розміщується у засобах масової інформації, зокрема на офіційному веб-сайті Державного агентства України з інвестицій та інновацій (далі - Держінвестицій).

3. Відбір регіональних і галузевих інноваційних програм (далі - інноваційні програми) здійснюється Конкурсною комісією (далі - Комісія), яка утворюється Держінвестицій. Комісію очолює Голова Держінвестицій. До складу Комісії входять представники, зокрема Держінвестицій, Мінфіну, Мінекономіки, МОН, Мінрегіонбуд і НАНУ (за згодою). Загальна чисельність Комісії становить не більше 11 осіб.

4. Комісія проводить засідання у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

5. Голова Комісії визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії для розгляду заявок, поданих на Конкурс, не пізніше ніж за два робочих дні до дати проведення засідання Комісії.

6. Голова Комісії залучає в разі необхідності до своєї роботи представників зацікавлених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових установ та провідних вчених (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

7. Інформаційне та організаційне забезпечення роботи Комісії здійснюють Департамент інноваційного розвитку Держінвестицій та регіональні центри інноваційного розвитку.

8. Для участі у Конкурсі регіональні центри інноваційного розвитку подають до Держінвестицій заявку за формою згідно з додатком, до якої додаються такі документи:

- затверджена або схвалена в установленому порядку відповідна інноваційна програма (копія);

- резюме (короткий опис) інноваційної програми з відображенням у ньому основних критеріїв конкурсного відбору відповідно до пункту 13 цього Порядку;

- інформація про те, що виконавці інноваційних програм (далі - одержувачі коштів) не визнані банкрутами, стосовно них не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про їх ліквідацію.

9. Документи, що подаються для участі у Конкурсі, складаються українською мовою, підписуються керівником регіонального центру інноваційного розвитку, а документи, що стосуються одержувача коштів, підписуються його керівником та головним бухгалтером і скріплюються печаткою.

Керівник регіонального центру інноваційного розвитку та керівник одержувача коштів забезпечує надання достовірної інформації, що міститься у поданих документах.

10. Департамент інноваційного розвитку Держінвестицій проводить перевірку комплектності пакета документів, наведених у пункті 8 цього Порядку, та в разі, якщо він є повним і оформленим належним чином, реєструє заявку у спеціальному журналі.

11. Якщо регіональний центр інноваційного розвитку подав неповний комплект документів або оформлений неналежним чином, Департамент інноваційного розвитку Держінвестицій відмовляє у реєстрації поданої заявки вмотивованою письмовою відповіддю регіональному центру інноваційного розвитку.

12. Департамент інноваційного розвитку Держінвеетицій не пізніше ніж за два робочих дні до засідання Комісії розсилає її членам копії резюме (короткого опису) інноваційної програми.

13. Комісія на своєму засіданні розглядає та оцінює інноваційні програми і одержувачів коштів відповідно до таких критеріїв:

13.1. Регіональні інноваційні програми:

13.1.1. відповідність середньостроковим пріоритетним напрямам інноваційної діяльності регіонального рівня;

13.1.2. організація ефективної системи збільшення виробництва інноваційної продукції;

13.1.3. економічна ефективність, зокрема оцінка планового обсягу прибутку від впровадження програми та інших економічних показників програми;

13.1.4. бюджетна ефективність (оцінка розміру планових надходжень платежів до бюджетів);

13.1.5. наявність у програмі завдань, заходів і проектів, які відносяться до ресурсо- та енергозберігальних технологій (оцінка показників зниження енергоємності, матеріалоємності виробництва продукції);

13.1.6. соціальна значимість (створення нових робочих місць, зростання заробітної плати, поліпшення умов праці);

13.1.7. можливий вплив впровадження програми на навколишнє природне середовище (оцінка екологічних аспектів програми);

13.1.8. впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів з точки зору розвитку регіону;

13.1.9. впровадження інновацій у підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території регіону;

13.1.10. інноваційний розвиток системи охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення;

13.1.11. освітнє, наукове та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку регіону;

13.1.12. відповідність плану заходів щодо впровадження програми класифікації видатків бюджету.

13.2. Галузеві інноваційні програми:

13.2.1. відповідність середньостроковим пріоритетним напрямам інноваційної діяльності галузевого/галузевих рівнів;

13.2.2. організація ефективної системи збільшення виробництва інноваційної продукції у відповідній галузі/галузях;

13.2.3. економічна ефективність, зокрема оцінка планового обсягу прибутку від впровадження програми та інших економічних показників програми;

13.2.4. бюджетна ефективність (оцінка розміру планових надходжень платежів до бюджетів);

13.2.5. наявність у програмі завдань, заходів і проектів, які належать до ресурсо- та енергозберігальних технологій (оцінка показників зниження енергоємності, матеріалоємності виробництва продукції);

13.2.6. соціальна значимість (створення нових робочих місць, зростання заробітної плати, поліпшення умов праці);

13.2.7. можливий вплив впровадження програми на навколишнє природне середовище (оцінка екологічних аспектів програми);

13.2.8. впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів з точки зору розвитку галузі/галузей;

13.2.9. впровадження інновацій у підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф у відповідній галузі/галузях;

13.2.10. освітнє, наукове та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку галузі/галузей;

13.2.11. відповідність плану заходів щодо впровадження програми класифікації видатків бюджету.

13.3. Одержувачі коштів:

13.3.1. відсутність більш як за два місяці заборгованості з виплати заробітної плати, із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів і Пенсійного фонду;

13.3.2. наявність кадрового, науково-технічного та виробничого потенціалу;

13.3.3. наявність досвіду впровадження відповідних завдань, заходів та/або проектів.

14. На підставі проведених згідно з пунктом 13 цього Порядку оцінок Комісія шляхом голосування ухвалює висновки щодо доцільності виділення бюджетних коштів на впровадження інноваційних програм з визначенням одержувачів коштів та розміру бюджетних коштів, які їм виділятимуться.

15. Держінвестицій подає Міжвідомчій раді з питань інвестицій та інноваційного розвитку (далі - Міжвідомча рада) висновки Комісії, за результатами розгляду яких приймається рішення рекомендаційного характеру щодо доцільності виділення бюджетних коштів на впровадження інноваційних програм.

16. З урахуванням рекомендацій Міжвідомчої ради Комісія приймає остаточне рішення щодо спрямування бюджетних коштів на впровадження інноваційних програм з визначенням одержувачів коштів та розміру бюджетних коштів, які їм виділятимуться.

Рішення Комісії приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за умови присутності не менше як двох третин її складу, оформлюються протоколом, який підписується всіма членами Комісії, присутніми на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Комісії при прийнятті рішення є ухвальним.

Рішення Комісії може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.

17. Держінвестицій протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення Комісією письмово повідомляє про результати Конкурсу регіональні центри інноваційного розвитку.


Начальник Юридичного управління В.Володій


Додаток

до пункту 8 Порядку проведення конкурсного

відбору регіональних і галузевих інноваційних

програм, які впроваджуватимуться за рахунок бюджетних коштів


Конкурсній комісії з

відбору регіональних і

галузевих інноваційних

програм

ЗАЯВКА

на участь у Конкурсі регіональних

і галузевих інноваційних програм
(найменування регіонального центру інноваційного розвитку)


з метою отримання бюджетних коштів на впровадження регіональної/галузевої інноваційної програми_________________________________ _____________________


(назва програми)


просить розглянути на конкурсній основі комплект документів (додається).


Додаток:


(указується найменування документів відповідно до вимог пункту 8 Порядку)


(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)


«___ «_____________ 20__ р. М. П.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити