Історія економічних вчень - навчальний посібник

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.)

Як розвивав марксистське економічне вчення в Україні М. Зібер?

Марксистські економічні ідеї в Україні розвивались на благодатному ґрунті соціалістичних теорій громадівців і народників. Марксистська політична економія почала набувати значного поширення в Україні починаючи із 70— 80-х років XIX ст. серед прихильників теорії трудової вартості та її логічного продовження — теорії додаткової вартості К. Маркса. Серед них варто виділити таких учених, як С. Подолинський, Г. Цехановецький, М. Коссовський, але особливе місце займав М. Зібер.

Приват-доцент, а пізніше професор Київського університету Микола Зібер (1844—1888) зробив чи не найбільший внесок у поширення марксистського економічного вчення в Україні.

Зібер із марксистських позицій досліджував широке коло економічних проблем. Зокрема, у праці «Нариси первісної економічної культури» (1883 р.) він велику увагу приділив вивченню закономірностей економічного розвитку первісного суспільства, виникненню та еволюції різних форм власності, великого і дрібного виробництва в землеробстві.

Зібер довів, що через общинну форму власності пройшли всі народи Землі, а на ґрунті общинного землеволодіння виникла приватна власність. Виходячи з цього, він заперечив тезу народників про унікальність економічного шляху Росії, якій властива общинна власність на землю, і наголосив на тому, що російська економіка розвивається на основі дії об'єктивних і загальних законів і неминуче прийде до капіталізму.

Проте серед українських економістів 70—80-х років Зібер найбільш відомий як популяризатор і захисник економічного вчення К. Маркса. Ще у магістерській дисертації «Теорія цінності й капіталу Д. Рікардо у зв'язку з пізнішими доповненнями і роз'ясненнями», яку Зібер захистив у1871 р., він доводив, що теорія вартості й капіталу К. Маркса є прямим продовженням і розвитком теорії А. Сміта і Д. Рікардо в нових умовах. Протягом 1876—1882 рр. Зібер пише й публікує низку статей під загальною назвою «Економічна теорія Карла Маркса», в яких викладає і коментує зміст першого тому «Капіталу». У 1885 р. побачила світ його праця «Давід Рікардо і Карл Маркс у їх суспільно-економічних дослідженнях», у якій продовжується широка популяризація марксистської політичної економії. Як коментатор і популяризатор марксистського економічного вчення Зібер намагається показати антагоністичні суперечності капіталістичного виробництва, всіляко обстоює теорію трудової цінності й теорію додаткової вартості, детально аналізує розвиток форми вартості та процес виникнення грошей, характеризує їх функції.

Значну увагу в своїх працях Зібер приділяв аналізу категорій капіталу і прибутку. Теорію додаткової вартості К. Маркса він називає найвищим досягненням людської економічної думки. Український економіст повністю сприйняв марксистську ідею про закономірність зміни суспільно-економічних формацій, проте заперечував її революційні висновки. Новий суспільний лад — соціалізм, — на його думку, здійсниться внаслідок поступового еволюційного розвитку капіталізму, в межах якого відбудеться соціалізація виробничих відносин. Він сподівався також, що новий колективістський соціальний устрій виникне на основі міжнародної домовленості урядів провідних капіталістичних країн.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити