Регіональна економіка

Наукові основи регіонального розвитку і принципи регіональної політики (замість передмови)


Концепція регіональної політики


Розбудовуючи власну державу, Україна поряд із здійсненням політики виходу з гострої економічної кризи має визначити нову, науково обґрунтовану регіональну і структурну політику.

Йдеться про активізацію державного сприяння, по-перше, демократичному самоврядуванню і управлінню кожним регіоном в його органічних інтеграційних зв'язках з іншими регіонами по горизонталі і з державою в цілому по вертикалі. При цьому правові й економічні відносини та регулятори між державою і регіональними органами влади мають будуватись на конституційних засадах за принципом верховенства загальнодержавного права й законів.

Другим важливим напрямком регіональної політики є поглиблення територіального поділу праці і спеціалізації, а також створення структур, які відповідали б природним умовам регіону і критеріям оцінки сучасного комплексного розвитку, дешевизні і якості виробництва, інфраструктури та регіонального ринку. Рівень віддачі регіональних ресурсів, що знаходяться в обігу, насиченість ринку товарами і послугами залежить від ефективності використання науково-технічного потенціалу, господарювання і підприємництва, від ступеня насиченості й активності дій в кожному регіоні різних форм господарських систем, їх конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках.

Третім напрямком є здійснення регіональної науково-технічної політики економного і раціонального використання місцевих ресурсів, широкого застосування маловідхідних і безвідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, а також форм організації виробництва з високою кінцевою результативністю, екологічною чистотою, збереженням і своєчасним відтворенням природи для забезпечення гідного рівня життя не лише сьогоднішнього, а й майбутніх поколінь.

Четвертий напрямок полягає в тому, щоб поряд з налагодженням тісних міжрегіональних економічних зв'язків у межах єдиного ринкового простору країни забезпечити відкритість української економіки. Україна повинна бути відкритою в економічному відношенні, входити на взаємовигідних принципах еквівалентності до міждержавних регіональних і світогосподарських структур (мається на увазі відкритість ринку товарів, інвестицій, технологій, цінних паперів, праці тощо) і розширювати співробітництво з ними. У відповідності з національними інтересами можуть створюватись також вільні економічні зони.

Територію України, її природні багатства (ґрунти й надра, рослинний і тваринний світи, рельєф і кліматичні умови), характер і густоту населення, національний і соціальний склади населення, розміщення продуктивних сил, рівень соціально-економічного розвитку регіонів досліджено досить фундаментально. Є детальний опис і великомасштабний картографічний матеріал з визначенням різних історичних, природно-кліматичних, соціально-економічних, господарських і людських характеристик кожної місцевості. Це може становити міцний науковий фундамент для розробки і здійснення ефективної регіональної політики. Однак він використовується недостатньо, особливо щодо єдиного соціально-економічного і адміністративного районування України та прогнозування її майбутнього розвитку. У свій час було зроблено спробу суто директивно, з центру, створити регіональні раднаргоспи. Але вони не вписалися до командно-адміністративної системи управління і були швидко ліквідовані. Потім Україну було штучно поділено на три великі економічні райони — Донецько-Придніпровський, Північно-західний і Південний, які зовсім не відповідали ні природно-кліматичним, ні соціально-економічним критеріям її єдності.

Існуючий адміністративний поділ України на Автономну республіку Крим, 24 області, столичне місто Київ, місто Севастополь і близько 480 районів також не можна визнати досить обґрунтованим з сучасного погляду на проблему районування. Модель оптимального функціонування регіональної і місцевої економіки у складі єдиної соборної держави вимагає точного врахування специфіки умов господарювання, ресурсних можливостей та ринкових зв'язків на мікроекономічному рівні, з тим щоб забезпечити інтенсивний економічний і регіональний розвиток.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити