Регіональна економіка

Глава ІІІ


ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА І РИНКОВЕ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНІВ


1. Реформування виробництва і постачальницько-збутової діяльності


В сучасній суспільній свідомості поняття перехідної економіки звичайно асоціюється з процесом переходу від планово-командної, або командно-адміністративної, системи до ринкової. На нашу думку, таке розуміння змісту перехідної економіки є не тільки спрощеним, але й неправильним по суті. Коли йдеться про командно-адміністративну економіку, то мається на увазі управлінський аспект економічної системи суспільства. І навпаки, коли говорять про ринкову економіку, то розуміють її як певний тип економічного зв'язку. А тим часом, коли йдеться про перехідну економіку, слід визначити, від чого і до чого здійснюється перехід саме в економічному розумінні.

Специфіка національної ринкової економічної моделі проявляється через масову самоорганізацію економічних суб'єктів, через їх саморозвиток. Сенс ринку полягає в активізації трудової, ділової, підприємницької діяльності, загалом — в активізації творчої діяльності всіх економічних суб'єктів. У кінцевому підсумку різні моделі економіки відрізняються ступенем свободи творчості людини на терені економіки та, як наслідок, ефективністю діяльності економічних суб'єктів. Ринок тоді виконує прогресивну функцію, коли він активізує масову господарську діяльність, коли підвищує продуктивність праці, ефективність виробництва і якість продукції.

З діяльністю економічних суб'єктів пов'язане питання про народження національних моделей економіки. Які наслідки має революційне впровадження тієї чи іншої моделі економіки, ми добре знаємо. Нормальний шлях — еволюційне народження національної моделі економіки в процесі поступового, поетапного і комплексного її реформування і, що дуже важливо, в процесі діяльності економічних суб'єктів суспільства, які самостійно обирають нові шляхи до кращого життя, спираючись на традиції та використовуючи новації.

Створення конкурентного середовища пов'язане з формуванням малих підприємств, паралельних виробництв, перепрофілюванням і модернізацією діючих. Вирішальну роль тут мають відіграти антимонопольне законодавство і діяльність антимонопольних органів. Дієвість антимонопольної політики залежить від активізації експортно-імпортної діяльності. Демонополізації виробництва сприяє приватизація (відкрите акціонування).

Важливим аспектом моделі економіки є співвідношення централізму й децентралізму в управлінні економікою. Якщо не досягнуто необхідного ступеня децентралізації управління економікою, то неминучою є боротьба з центром. Стало очевидним, що тепер акцент треба перенести на регіони і підприємства, на мікроекономіку, створивши нормальні макроекономічні умови для функціонування та розвитку підприємств і регіонів. Зокрема, державний бюджет потрібно формувати знизу доверху, створюючи регіонам сприятливі умови для розв'язання соціальних завдань. І ринок слід будувати як «зверху», так і «знизу». Сподівання на нав'язані згори програми марні. Реальністю має бути самоорганізація суспільства знизу.

Необхідно створювати ефективні підприємства та організації на акціонерній основі (відкритого чи закритого типу), наприклад, товариства; основні засади організації та діяльності останніх ми маємо висвітлити на конкретному прикладі. Розглянемо текст Статуту Відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Сумиголовпостач».


1.          Загальні положення

1.1. Відкрите акціонерне товариство Сумська товарно-виробнича компанія «Сумиголовпостач» (далі — Товариство) є правонаступником відкритого акціонерного товариства Сумської товарно-сировинної компанії «Сумиголовпостач», заснованого, згідно з рішенням засновника від 1 березня 1993 р. № 24, шляхом перетворення державного підприємства — Сумської товарно-сировинної компанії «Сумиголовпостач» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 р.

1.2. Товариство створене і діє на підставі законів України «Про господарські товариства», «Про підприємство», «Про власність», «Про цінні папери та фондову біржу», інших законодавчих актів і даного статуту. Товариство керується законами держав, на території яких здійснює свою діяльність.

1.3. Власниками акцій Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, в тому числі й іноземні, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

1.4. Назва Товариства: українською — Відкрите акціонерне товариство Сумська товарно-виробнича компанія «Сумиголовпостач»,

російською — Открытое акционерное общество Сумская товарнороизводственная компания «Сумыглавснаб».

Скорочено — ВАТ СТВК «Сумиголовпостач».

1.5. Товариство має виключне право на своє ім'я.

1.6. Місцезнаходження Товариства:

244030, м. Суми, м. Незалежності, 15.


2.      Цілі та предмет діяльності Товариства

2.1. Ціллю діяльності Товариства є: — досягнення виробничого та соціального розвитку Товариства;

— одержання прибутку;

— матеріально-технічне забезпечення суб'єктів підприємництва продукцією виробничо-технічного призначення;

— сприяння насиченню ринку області товарами народного споживання;

— виробництво сільськогосподарської продукції;

— виробництво продукції виробничо-технічного призначення;

— надання інформаційних, комерційних, торгівельних, будівельних, транспортних та інших послуг споживачам області, країни, та іноземним партнерам;

— ефективне використання місцевих сировинних і трудових ресурсів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

— задоволення замовлень споживачів на основі укладання всіх видів угод по закупівлі, продажу, обміну продукції виробничого призначення і товарів народного споживання, а також сільськогосподарської продукції та паливно-мастильних матеріалів;

— розміщення і збереження державних ресурсів, резервів і мобілізаційних засобів;

— здійснення оптової і роздрібної торгівлі продукції виробничого призначення, товарами народного споживання, продукцією сільськогосподарського виробництва;

— виробництво газотехнічного обладнання, проведення монтажу та пуско-налагоджувальних робіт і об'єктів замовника;

— організація громадського харчування;

— надання автотранспортних послуг, придбання, ремонт, техобслуговування та торгівля (в тому числі й комісійна) автомототехнікою і запчастинами до неї, створення станцій технічного обслуговування;

— комерційна діяльність;

— посередницька (комісійна) діяльність;

— будівництво та проектування об'єктів виробничо-технічного призначення і соціальної сфери, а також ремонтні роботи;

— видавнича діяльність на підставі діючого цивільного законодавства;

— надання консультаційних, маркетингових, фінансових, інформаційних, комерційних, будівельних, транспортних та інших платних послуг суб'єктам підприємницької діяльності і населенню, в тому числі декларування, митне оформлення, страхування вантажів;

— побутове обслуговування населення;

— організація аукціонів, виставок, ярмарків, в тому числі міждержавних;

— надання лікувально-оздоровчих, спортивно-розважальних, туристичних та різних сервісних послуг;

— благодійна діяльність;

— здійснення зовнішньоекономічної діяльності шляхом проведення прямих експортно-імпортних операцій, укладання бартерних, комерційних і лізингових угод, а також надання маркетингових та інших послуг;

— організація туризму, іноземного туризму, в тому числі бізнестуризму, створення та організація діяльності готельних комплексів, мотелів і кемпінгів;

— розвиток товарно-провідної мережі і оснащення її сучасними технічними засобами;

— маркетинг і збір торгово-комерційної інформації;

— інноваційна діяльність;

— науково-дослідницькі роботи;

— ведення реєстру акціонерів і супутні послуги;

— дослідження фондового ринку;

— дилерські, клірингові та інші операції й послуги на товарних, сировинних, фондових ринках;

— проведення брокерських операцій, в тому числі з цінними паперами;

— виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, а також закупівля і реалізація сільськогосподарської продукції та сільськогосподарської техніки, в тому числі за готівку;

— залучення до господарської діяльності тимчасово вільних коштів підприємств, установ і населення;

— підготовка спортсменів і команд міжнародного класу;

— розвиток дитячо-юнацького спорту;

— науково-методичне, матеріально-технічне, договірно-правове, рекламне та фінансово-економічне забезпечення підготовки спортсменів, тренувального процесу команд, їх виступів у матчах, в тому числі міжнародних;

— популяризація спорту, проведення спортивно-видовищних та інших заходів;

— надання фізкультурно-оздоровчих та інших послуг населенню;

— організація виробництва і реалізації сувенірної, поліграфічної та іншої продукції спортивної тематики;

— надання платних послуг населенню та виконання робіт з організації культурного дозвілля громадян, в тому числі шляхом створення суспільно-оздоровчих центрів, студій, гральних домів тощо;

— закупівля і реалізація, ремонт і виготовлення мисливської, спортивної, газової зброї та боєприпасів до неї згідно з діючим законодавством України;

— будівництво, реконструкція і експлуатація виробничих об'єктів різного призначення, необхідних для виконання статутних завдань компанії, а також житла, споруд туристичного та спортивно-оздоровчого призначення;

— розробка, виробництво і реалізація товарів народного споживання та складної побутової техніки, виробництво і реалізація товарів народних промислів;

— заготівля і переробка деревини, виробництво меблів та спортивного інвентарю, сприяння у реалізації неліквідів, переробка відходів виробництва;

— організація лісозаготівельного і деревообробного виробництва з наступною реалізацією напівфабрикатів і готової продукції, здійснення обмінних операцій з українськими та іноземними фірмами;

— організація виробництва будівельних матеріалів та їх реалізація;

— обслуговування технічних засобів автоматизованої системи зв'язку і засобів теле-, кабельного та радіомовлення;

— організація пасажирських і вантажних перевезень повітряним, морським, залізничним, річковим та автомобільним транспортом, експлуатація і обслуговування техніки названих видів транспорту, організація сервісних послуг при здійсненні перевезень;

— виконання робіт, пов'язаних з експлуатацією, обслуговуванням і застосуванням обчислювальної, розмножувальної та копіювальної техніки, надання послуг організаціям і громадянам по придбанню та експлуатації засобів обчислювальної і організаційної техніки;

— виконання науково-дослідних, конструкторських, проектних, технологічних та розвідувальних робіт по створенню нової техніки і технології з метою підвищення рентабельності виробництва;

— організація і створення власної виробничої бази, а також вкладення власних коштів і коштів інвесторів у промисловість, сільське господарство, придбання акцій промислових підприємств і подання допомоги в управлінні;

— організація і здійснення страхування всіх видів;

— акумулювання коштів для реалізації програм і проектів, які мають екологічну, спортивну, соціальну та гуманітарну направленість;

— інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством України.

2.3. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямків своєї діяльності. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються після отримання відповідних ліцензій. Оформлення ліцензій проводиться на підставі діючого законодавства без внесення змін та доповнень до цього статуту.


3. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України і даного Статуту.

3.3. Майно Товариства складається з основних засобів і обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.4.          Товариство є власником:

— майна, грошових внесків акціонерів та інших юридичних і фізичних осіб;

— продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

— одержаних доходів;

— інтелектуальної власності, виробленої працівниками Товариства;

— іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом; ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

3.5. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству і даному Статуту.

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки, в банках, круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням; має право на власну емблему, зареєстровані в установленому порядку товарні знаки та інші засоби візуальної ідентифікації.

3.7.          Товариство має право укладати угоду (контракти), зокрема угоди купівлі — продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати в суді, арбітражному та третейському суді.

3.8. Товариство має право у встановленому діючим законодавством порядку:

— випускати цінні папери, конвертувати їх в інші цінні папери згідно з Положенням про випуск цінних паперів компанії;

— засновувати об'єднання і брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;

— створювати на території України і за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства;

— купувати на території України і за її межами устаткування, технічну документацію, технології, матеріали, сировину, комплектуючі вироби, автотехніку і запчастини, товари народного споживання за готівку і по бартерних угодах;

— придбати або орендувати основні і обігові кошти;

— самостійно розпоряджатися продукцією, одержаною в результаті господарської діяльності;

— розміщувати облігації та інші цінні папери, передбачені правовими актами України;

— відкривати рахунки в банках, здійснювати по них операції;

— здійснювати у встановленому порядку контакти в Україні і за кордоном з установами, організаціями, підприємствами, а також з їх представниками і приватними особами з питань статутної діяльності;

— придбати акції за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні товариства, для наступного їх перепродажу або зменшення статутного фонду;

— вдаватися до інших дій, що не суперечать чинному законодавству.

3.9. Створені Товариством дочірні підприємства, філії і представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які йому належать. Керівництво їх діяльністю проводиться згідно з Положенням, затвердженим правлінням Товариства.


4. Акціонери Товариства

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності і фізичні особи України та інших країн, які набули прав власності на акції Товариства у процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2.          Акціонери мають право:

— брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;

— обиратися і бути обраним до спостережної ради, ревізійної комісії та інших органів Товариства;

— брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим статутом;

— отримувати інформацію про діяльність Товариства; на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, свої звіти, протоколи зборів, або копії цих документів. Плата, знята Товариством за надання копій визначається виходячи із витрат на їх виготовлення і послуг реєстратора для документів, наданих реєстратором;

— одержати частину вартості майна Товариства в разі його ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій Товариства;

— передавати акції, що йому належать, в порядку визначеному чинним законодавством та Положенням про випуск цінних паперів компанії, заповідати їх у спадщину; новий власник набуває право володіння акціями в порядку, передбаченому Положенням про ведення реєстру акціонерів;

— користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства; акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.

4.3.          Акціонери Товариства зобов'язані:

— виконувати вимоги Статуту;

— виконувати рішення органів управління Товариства;

— не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, до якої відноситься належна йому юридична, технічна, спеціальна документація, адреси постачальників та споживачів, відомості, пов'язані з його фінансовими операціями та ділових партнерів, відомості про здійснювані ним наукові, технічні, юридичні, програмні та інші розробки, які є його власністю, а також відомості про його персонал;

— виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

4.4. Акціонери відповідають по зобов'язанням Товариства тільки в межах належних їм акцій.


5. Статутний фонд Товариства

5.1. Статутний фонд Товариства встановлюється виходячи з номінальної вартості акцій.

5.2. Він поділений на:

— акції прості іменні;

— акції прості на пред'явника;

5.3. Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного фонду.

5.4. Розмір Статутного фонду після повної оплати всіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом:

— випуску і реалізації в установленому чинним законодавством порядку нових акцій, їх конвертації;

— обміну облігацій на акції Товариства, збільшення номінальної вартості випущених акцій, дроблення акцій та іншими способами, передбаченими законодавством.

Рішення про збільшення Статутного фонду приймається вищим органом Товариства або правлінням Товариства у розмірі, не більш як на третину Статутного фонду.

5.5. Розмір Статутного фонду може бути зменшений шляхом:

— зниження номінальної вартості акцій;

— зменшення кількості акцій з метою викупу частини акцій в акціонерів з метою анулювання цих акцій, їх конвертації і дроблення іншими засобами, передбаченими законодавством.

Рішення про зменшення Статутного фонду приймається в тому ж порядку, що й про його збільшення.

5.6. Рішення про зміну розміру Статутного фонду набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.


6. Акції Товариства

6.1. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного фонду і проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Товариство може випускати інші цінні папери, згідно з законодавством, конвертувати їх в акції. Розміщення інших цінних паперів здійснюється за рішенням спостережної ради або Правління.

6.3. Товариство може проводити закриту підписку на акції та інші цінні папери, які воно випускає. Умови закритої підписки визначаються органом, який приймає рішення про емісію акцій та інших цінних паперів.

6.4. Порядок випуску цінних паперів Товариства визначається Положенням про випуск цінних паперів.

Товариство може випускати прості і привілейовані категорії акцій.

Товариство Може випускати будь-які типи простих і привілейованих акцій, в тому числі кумулятивні привілейовані. Привілейовані акції випускаються, як правило, без права голосу, якщо інше не передбачене умовами випуску. Акція не надає права голосу до моменту її повної оплати. Порядок оплати акцій та інших цінних паперів визначається рішенням про їх розміщення. Порядок голосування по голосуючих акціях — один голос дорівнює п'ятдесяти двом акціям.

При розрахунку голосів акціонерів дрібна частина до 0,5 не враховується, понад 0,5 округляється в більший бік. Акціонер має передавати право голосу своєму представникові на підставі доручення, яке оформляється в компанії або в нотаріуса з наступним повідомленням до органу, який веде реєстр акціонерів, з зазначенням строку дії доручення. Якщо акціонер оформив доручення на передачу права голосу представникові, але протягом строку дії доручення забажав особисто взяти участь у зборах, то він зобов'язаний повідомити в письмовій формі про відкликання свого доручення до органу, який веде реєстр акціонерів у строк не менше тридцяти днів до оголошення строку проведення зборів.

6.5. Кількість акцій, що перебувають у власності будь-якого акціонера, не має перевищувати 10 відсотків статутного фонду Товариства.

6.6.          Акціонери Товариства можуть розпоряджатися своїми акціями, в тому числі продавати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, згідно з Положенням про випуск цінних паперів компанії і Положення про ведення реєстру акціонерів компанії.

6.7. Акції, які випускаються компанією, окрім першої емісії, можуть реалізовуватися за ціною не нижче ринкової вартості, конвертуватися в інші цінні папери. Порядок конвертації встановлюється органом, що приймає рішення про випуск таких акцій або інших цінних паперів.

6.8. Оплата акцій та інших цінних паперів може здійснюватися грошима, цінними паперами, речами чи майновими правами, чи іншими правами, що мають грошову оцінку. Форма оплати визначається рішенням про їх розміщення.

6.9. Грошова оцінка майна, що вноситься в оплату акцій та інших цінних паперів, здійснюється спостережною радою або правлінням Товариства.


7. Порядок розподілу прибутків і покриття витрат

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

7.2. Товариство створює:

— резервний (страховий) фонд;

— фонд споживання;

— фонд розвитку;

— фонд акціонування робітників;

— інші фонди.

7.2.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі 25 відсотків його Статутного фонду. Він використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Рішення про використання коштів Фонду приймається вищим органом управління Товариства.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми.

7.2.2. Фонд споживання створюється за рахунок чистого прибутку Товариства і розподіляється рішенням спостережної ради.

7.2.3. Фонд розвитку створюється шляхом щоквартальних відрахувань в розмірі не менш 45 відсотків за рахунок чистого прибутку Товариства і розподіляється рішенням правління.


8. Органи управління Товариством

8.1. Управління Товариством здійснюють:

— вищий орган Товариства — загальні збори;

— спостережна рада;

— правління Товариства;

— ревізійна комісія.

8.2. Вищий орган Товариства.

8.2.1. Загальні збори.

8.2.2. Правомочність загальних зборів і прийнятих ними рішень, порядок та строки скликання загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України і Положення про регламент та уповноваження загальних зборів.

8.2.3. До виключної компетенції вищого органу Товариства належать:

— затвердження Статуту і внесення до нього змін та доповнень, окрім випадків, передбачених п. 5.4;

— обрання і відкликання членів спостережної ради Товариства;

— обрання і відкликання голів правління та ревізійної комісії;

— затвердження звітів і висновків ревізійної комісії;

— прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Вищий орган Товариства може розглядати й інші питання його діяльності.

8.3. Спостережна рада.

8.3.1. Персональний склад спостережної ради і зміни в ній затверджуються загальними зборами. Спостережна рада обирається терміном на 5 років у кількості 5 осіб.

8.3.2. Спостережна рада

— укладає контракт з головою правління від імені та за дорученням загальних зборів акціонерів;

— затверджує за поданням голови правління персональний склад правління Товариства, ревізійної комісії;

— розглядає і затверджує звіти, які подає правління, ревізійна комісія за квартал і рік;

— аналізує дії правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної політики;

— в разі необхідності виступає ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

— вирішує питання діяльності Товариства, які не можна відкладати до скликання загальних зборів, і такі, які виходять за межі компетенції правління;

— виконує інші функції, передані їй загальними зборами акціонерів згідно з Положенням про спостережну раду.

8.3.3. Спостережна рада має право

— отримувати інформацію про діяльність Товариства.

— заслуховувати звіти правління і посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

— залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.3.4.          Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства.

8.3.5. Спостережна рада працює на підставі Положення.

8.3.6.          Члени спостережної ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.4. Правління Товариства.

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.

8.4.2.          До компетенції правління належать всі питання діяльності Товариства згідно з Положенням про правління, окрім тих, що згідно з Положенням про регламент і повноваження загальних зборів віднесені до виключної компетенції вищого органу Товариства.

8.4.3. Правління Товариства складається з 7 членів. До його складу входять:

голова, члени, секретар.

8.4.4.          Роботою правління керує його голова, якого обирають загальні збори акціонерів.

Персональний склад правління затверджується спостережною радою за поданням голови правління.

8.4.5. Голова правління вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства, він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення вищого органу Товариства та спостережної ради, представляти Товариство в його відносинах з третіми сторонами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, організовувати ведення протоколів.

Питання повноважень, умов діяльності і матеріального забезпечення голови правління визначаються в контракті, який укладається між головою та спостережною радою товариства за дорученням загальних зборів.

8.4.6.          Засідання правління Товариства проводяться не менше як один раз на місяць і вважаються повноважними, якщо на них присутня половина його членів. Рішення правління приймаються більшістю голосів. В разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним.

Позачергові засідання правління скликаються на вимогу голови правління або третини його членів.

8.4.7. Правління може приймати рішення шляхом письмового опитування, якщо всі його члени або більшість з них схвалили ці рішення телефонограмами, телеграмами, телефаксами, поштою або шляхом візування проекту рішення правління.

8.4.8. На підставі рішень, прийнятих правлінням, його голова видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.5. Ревізійна комісія.

8.5.1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться ревізійною комісією, яка затверджується вищим органом Товариства.

Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, спостережної ради, за власною ініціативою ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, які володіють в сукупності не менш ніж 10 відсотками акцій.

8.5.2. Ревізійна комісія звітує тільки перед вищим органом Товариства. Матеріали перевірок комісія надає вищому органу Товариства та спостережній раді.

Комісія складається з трьох членів, які не входять до правління.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів та аудиторські організації.

8.5.3.          Члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

8.5.4. Ревізійна комісія робить висновки на підставі річних звітів і балансів.

8.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового засідання загальних зборів або проведення засідання спостережної ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами.

Ревізійна комісія працює на підставі Положення.


9. Облік і звітність Товариства

Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку і обсязі органами державної статистики.


10.       Порядок внесення змін до Статуту Товариства

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства.

10.2. Рішення загальних зборів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.


11.       Припинення діяльності Товариства

11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) або ліквідації.

Реорганізація Товариства проводиться за рішенням вищого органу Товариства.

11.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

11.3.          Товариство може бути ліквідоване:

— у випадку збитковості його діяльності;

— за рішенням вищого органу Товариства;

— на підставі рішення суду або арбітражного суду;

— за поданням органів, які контролюють діяльність Товариства у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

— у випадку визнання Товариства банкрутом;

— в інших випадках, передбачених законодавством.

11.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації його за рішенням суду або арбітражного суду — ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження правління Товариства по управлінню його справами. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, нанесені її діяльністю Товариству, його акціонерам та третім особам.

Про початок ліквідації Товариства і про строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в офіційній пресі.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів і дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та надає його вищому органу Товариства або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства розподіляється ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій.

11.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило існування, з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

Продукція, яку виробляє ВАТ СТВК «Сумиголовпостач», цікавить в основному підприємства автомобільного транспорту, Міністерство нафти і газу, Міністерство вугільної промисловості, а також інших покупців, які бажають використати обладнання АГНКС М-45 для комерційного продажу стисненого природного газу.

Вищезгадані організації та міністерства можуть бути як оптовими, так і роздрібними покупцями.

На сьогодшшній день аналогів АГНКС М-45, яку випускає ВАТ СТВК «Сумиголовпостач», немає як на території України, так і в СНД. Аналогічне обладнання, яке має параметри близькі до АГНКС М-45, випускається в країнах далекого зарубіжжя фірмами: «Нуово Піньоне», (Італія), «ЛМФ» (Австрія), «Зульцер» (Швейцарія). Але рівень цін на обладнання АГНКС М-45, порівняно з продукцією західноєвропейських виробників, в 1,6 — 2,2 рази нижчий, що сприяє завоюванню ринку збуту в країнах СНД.

Конкурентоспроможність забезпечується також за рахунок надання таких видів послуг, як монтаж та пусконалагоджування обладнання, постачання запасних частин, гарантійне та післягарантійне обслуговування обладнання.

Завод «Газмаш» ВАТ СТВК «Сумиголовпостач», на якому виготовляються АГНКС М-45, побудований в 1995 р. Виробнича потужність становить 15 одиниць АГНКС М-45 на рік. Дослідний зразок було виготовлено в 1995 р. За власні кошти проведено його сертифікацію Держстандартами України та Росії. Але для серійного випуску потрібно провести комплекс робіт по отриманню дозволів і сертифікатів.

Дослідні зразки АГНКС М-45 дістали позитивну оцінку на ринках споживачів газу як моторного палива в країнах СНД. Обладнання АГНКС М-45 належить до першої групи апаратів, що працюють під тиском, тому для його виготовлення потрібні сучасні технології та висококваліфіковані кадри. Залучення таких кадрів і дозволило виготовити дослідні зразки.

Завод «Газмаш» дає дільниці з механічної обробки деталей та вузлів, зварювальну і складальну дільниці, дільницю випробування, малярну і заготівельну дільниці та дільницю не руйнувальних методів контролю.

На сьогодні заводом «Газмаш» виготовлено і установлено автоматичні газонаповнювальні компресорні станції 45 (АГНКС-45) як в Україні, так і за її межами. В Україні вони успішно працюють у Донецькій області на шахті ім. Засядько, на Яковлівському вугільному комплексі, у Макіївці та у Дніпропетровській і Сумській областях.

Окупність станцій становить 9 місяців з початку експлуатації.

Особливої уваги заслуговує закупівля АГНКС-45 ближнім зарубіжжям. Так, у Таджикистані таких компресорних станцій працює 4, у Башкири* — 5, у Саратові — 30, і перелік можна продовжити, але їх випуск стримується недостатньою потужністю заводу. З метою розширення виробництва станцій розроблено проект реконструкції заводу «Газмаш». Причому в процесі виготовлення проектної документації проведено модернізацію обладнання станції АГНКС М-45.

Представлений проект належить до категорії енергозберігаючих та екологічно-безпечних проектів і базується на нових вилах техніки, розробка та промислове освоєння яких здійснюється сьогодні в Україні. Мета проекту — перетворити Україну в великомасштабного виробника екологічно чистого моторного палива, забезпечити енергетичну незалежність сільськогосподарської техніки та автомобільного транспорту від постачальників рідкого моторного палива.

Проект розрахований на три роки (починаючи з 1998 p.). Його виконання дозволить:

— виготовити та встановити на території області 120 одиниць малогабаритних автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій АГНКС М-45 або їх модифікацій: в перший рік — 30 одиниць, в другий — 40, в третій — 50 одиниць;

— переобладнати значну кількість одиниць автомобільного транспорту на газобалонні установки;

— значно зменшити викиди в атмосферу шкідливих токсичних речовин;

— зменшити щорічні витрати на закупівлю рідких моторних палив.

Для виконання проекту потрібно збільшення потужностей за рахунок придбання обладнання, модернізації технології, зменшення обсягів робіт, що виконуються по кооперації. Модернізація технології потрібна як наслідок досвіду, придбаного при виготовленні та експлуатації дослідних зразків, вимог часу, а також необхідність розширення модифікацій обладнання. На ці заходи планується залучення коштів з Держіннофонду.

ВАТ «Сумиголовпостач» має сім підприємств і організацій, з яких чотири — юридичні особи. Всі вони створені під час ринкових реформувань і активно впливають на забезпечення регіону якісною продукцією та відрахуваннями коштів до бюджету.

AT Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М. В. Фрунзе — одне з найбільших підприємств в Україні з випуску обладнання для нафтової, газової і хімічної промисловості. Воно працює стабільно, має належну завантаженість і портфель замовлень. Його працівники вчасно отримують заробітну плату. Підприємство, порівняно з 1990 p., не допустило зниження обсягів виробництва, зберегло свій кадровий потенціал, підгримує тісні зв'язки з багатьма регіонами колишнього Союзу. Акціонерне товариство відоме своєю продукцією як в Україні, так і за рубежем. Унікальна хімічна апаратура, центрифуги, компресори і газоперекачувальні агрегати, насоси, нафтопромислове обладнання і газозаправні станції, бурильні труби й комплекти для обробки і зберігання зерна, широкий асортимент товарів народного вжитку (пральні машини, повітроочишувачі, змішувачі для ванн і кухонь, лінолеум, дитячі велосипеди й автомашини, праски, розкладні ліжка, кавомолки тощо) — такий далеко не повний перелік продукції, що виробляється нині об'єднанням.

Варто зазначити, що різноманітність продукції забезпечується завдяки належному розвиткові технічної і виробничої бази. Адже в складі AT функціонують шість спеціалізованих виробництв, оснащених передовим технологічним обладнанням, сучасними засобами управління і контролю. Воно має розвинуту випробувальну базу, яка відповідає найсучаснішим вимогам до проведення приймально-здавальних випробувань обладнання, унікальні випробувальні стенди. В одному з нових корпусів нещодавно до ладу став розгінно-балансувальний стенд, змонтований на обладнанні німецької фірми «Шенк». У двох сусідніх корпусах зараз зводиться ще один стенд виробництва німецької фірми «Ман ГХХ».

Щодо окремих виробництв, то до об'єднання увійшло сучасне, високомеханізоване й автоматизоване виробництво труб для буріння нафтових і газових свердловин. Споруджене воно італійською фірмою «Даніелі» і являє собою завод із завершеним технологічним циклом. Все технічне обладнання працює в автоматичному режимі, включаючи контрольні операції, для чого передбачений центр з ЕОМ. Вихідною сировиною є залізний брухт.

В період загального спаду промисловості велети машинобудування теж відчувають труднощі з постачанням металу і труб. Вихід знайшли в негайному розширенні власних технологічних можливостей металургійного виробництва, освоєнні нетрадиційних випусків суцільнотягнутих і зварних труб тощо.

Кілька років тому було створено спільне підприємство «Профіль», яке забезпечує основні цехи дефіцитними матеріалами, котрі раніше завозились зі сторони.

Обладнання для нафтогазовидобутку, транспортування газу, переробки нафти й понині залишається найбільш стабільною і пріоритетною продукцією об'єднання. Одержано вже кілька сертифікатів Американського інституту нафти для судин високого тиску.

Не припиняються роботи по дальшому вдосконаленню машин і апаратів, особливо для нафтогазового комплексу, створенню нових прогресивних зразків. Наприклад, останнім часом розроблено, виготовлено і здано міжвідомчій комісії новий потужний газоперекачувальний агрегат ГПА-Ц-25 потужністю 25 тис. кВт. Створено вдосконалену конструкцію газоперекачувального агрегату ГПА-Ц-6,3 третього покоління, який відзначається високою економічністю, екологічно безпечним викидом вихлопних газів, з використанням тепла в утилізаторах і пониженим звуковим тиском.

В AT спроектовано і виготовлено дослідний зразок установки по переробці конденсату УПК-25000, що забезпечує переробку 25 тис. т на рік конденсату або 46 тис. т легкої нафти. Установка призначається для забезпечення пальним споживачів при освоєнні нових нафтових і газових свердловин в окремих важкодоступних районах. Зараз чотири таких дослідних установки проходять випробування на нафтогазодобувних підприємствах України, Кубані і Західного Сибіру.

На Анастасівському родовищі, що в Роменському районі Сумської області, поставлено першу в Україні компресорну станцію для газліфтного видобутку нафти. Виготовлено її на основі агрегатів ГПА-Ц-6,3 з вітчизняним двигуном запорізького об'єднання «Мотор-Січ». Створено також нову установку для ремонту нафтових і газових свердловин глибиною до 3000 м. типу АК-60 на шасі вітчизняного автомобіля КрАЗ. Вона має високу потужність, підвищений ресурс роботи двигуна, підвищену прохідність.

Останніми роками був взятий курс на розширення поставок обладнання для агропромислового комплексу України і значне збільшення обсягів випуску товарів народного вжитку. Спільно з італійською фірмою «Іті» об'єднання розробило і виготовило спеціальний комплекс обладнання під назвою «Зерносховище» місткістю 11 тис. т. Конструктори розробили й створили холодильні установки для охолодження фруктів і овочів у сховищах місткістю до 200 т, фермерські доїльні установки на 10, 20 і 100 корів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити