Регіональна економіка

Глава V


ТЕОРЕТИЧНІ І ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


4. Державний інноваційний фонд

Державний інноваційний фонд (далі — фонд) створено для фінансування заходів щодо забезпечення розвитку і використання досягнень науки й техніки в Україні. Він має регіональні відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі. Формування його коштів провадиться за рахунок бюджетних асигнувань, що виділяються державою для підтримки науково-технічної діяльності, та відрахувань коштів підприємств, об'єднань та організацій і добровільних внесків юридичних і фізичних осіб.

Підприємства, об'єднання та організації відраховують до фонду кошти у розмірі до одного відсотка обсягу реалізації продукції (робіт, послуг). Ці кошти, що перераховуються до фонду, відносяться на собівартість продукції.

Для забезпечення фінансування галузевої науки підприємства, об'єднання і організації перераховують 70 відсотків обсягу зазначених відрахувань до спеціального фонду позабюджетних фондів, що утворюються в міністерствах, відомствах, концернах, корпораціях та в інших формуваннях для фінансування галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт, а також заходів щодо освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції.

Основними напрямками діяльності Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень є організація і цільове фінансування на основі контрактів (договорів) інноваційних науково-технічних програм і проектів, спрямованих на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій та розробок. Для цього необхідно створити ресурсо- та енергозберігаючі виробництва, виробництва високотехнологічної та конкурентоспроможної продукції, використати в сільському господарстві новітні технології з метою істотного підвищення врожайності зернових і плодоовочевих культур, збільшити м'ясо — молочну продукцію та забезпечити її переробку й збереження. Реалізація цих напрямів діяльності інноваційного фонду провадиться на конкурсній основі та висновках експертизи науково-технічних проектів розробок та ідей. Поряд із цим фондом та його регіональними відділеннями провадиться дослідження потреб промисловості і сільського господарства в нових технологіях, техніці і матеріалах та їх раціонального використання.

На основі конкурсного відбору і експертної оцінки проектів, розробок фонд координує та на договірній основі фінансує науково-технічні програми й проекти та розробки. Фінансування провадиться як на основі прямого або дольового фінансування, так і через надання позик чи субсидій.

Одним із завдань фонду є створення інформаційного банку даних про перспективні розробки, ідеї і винаходи та не впроваджені в життя ті чи інші перспективні науково-технічні, технологічні та інвестиційні проекти. На основі сучасної інформаційно-комп'ютерної мережі фонд створює систему оперативного інформування міністерств, відомств, наукових та науково-дослідних установ про наявність передових науково-технічних розробок і проектів для впровадження їх у виробництво.

Як централізований державний фонд інноваційний фонд свою діяльність підпорядковує виконанню державних програм по відповідних напрямах, затверджених Президентом України, Верховною Радою або Кабінетом Міністрів України.

Впродовж десятків років економіка розвивалась за рахунок екстенсивних факторів, які з плином часу вичерпались. Тому розвиток виробництва та й економіка в цілому мають йти шляхом впровадження нових технологій, техніки і нових методів господарювання. Це викликано й необхідністю перебудови структури економіки, впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій, що, в свою чергу, потребує застосування нових форм інноваційної діяльності, яка розвивається в Україні ще недостатньо.

Основою для прийняття рішення про виділення фінансових коштів під той чи інший інноваційний проект є бізнес-план. За своїм змістом він охоплює: план виробництва нових товарів, послуг; характеристику нового товару, послуг, їх авторську або патентну захищеність, показники якості, конкурентоспроможність, ціну та інші показники; оцінку ринку збуту та необхідну кількість товарів, послуг на ринку, тобто обсяг продажу; розпис ринку збуту товарів, послуг; заходи або план організації підготовки кваліфікованих кадрів, їх оплату та структуру виробництва; планові фінансові результати діяльності по впровадженню інноваційного проекту, які включають розпис погашення коштів, одержаних на впровадження проекту.

На основі сформованих розділів бізнес-плану формується заключна його частина, яка дає чітку характеристику інноваційного проекту щодо виробництва нового продукту, надання послуг.

Впровадження того чи іншого інноваційного проекту провадиться через конкурсний відбір. На етапі створення в Україні відповідних інноваційних фірм Державний інноваційний фонд і його структурні підрозділи повинні надавати наукові консультації та провадити попередню експертизу інноваційних проектів, а їх реалізація має відбуватись і за рахунок коштів Державного інноваційного фонду (при впровадженні загальнодержавних чи регіональних програм), і через інвесторів — випуск в обіг акцій.

Широке впровадження в економіку інновацій є гарантом поступального розвитку економіки.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити