Регіональна економіка

Глава IX


КРЕДИТНА ПОЛІТИКА


3. Організаційні основи співпраці адміністрації територій і комерційних банків


В економіці розвинутих країн значення банків за своєю важливістю може бути порівняне тільки зі значенням і роллю таких провідних галузей, як промисловість і торгівля. Промисловість є джерелом матеріальних цінностей, на яке направлений економічний інтерес приватних осіб і державних організацій. Торгівля як самостійна галузь національної економіки, яка зародилася одночасно з промисловістю, — це природний механізм перерозподілу продуктів і насичення суспільних потреб в них за рахунок обміну, купівлі тощо.

Комерційні банки, що з'явилися кілька сторіч тому, взяли на себе функції торгівлі таким специфічним товаром, як гроші. Їх діяльність прямо пов'язана зі стабільністю державної грошової системи, а також з раціональним використанням фінансових накопичень. Особливо зростає роль комерційних банків як регуляторів економічних процесів і гарантів забезпечення, рівноправних взаємовідносин підприємств і організацій різних форм власності в перехідний період. Даний період має особливу специфіку, викликану переходом від командно-розподільної системи до ринкових відносин. Цей процес вельми складний, важкий і де в чому суперечливий, оскільки стара система управління була зруйнована в короткі терміни, а нові форми відносин і управлінь, які забезпечували б рівноправність у відносинах економічних партнерів і їх надійність, ще не створено. Але комерційна банківська система розвивається високими темпами, набуваючи необхідного досвіду роботи як з клієнтурою, так і з місцевими органами виконавчої влади.

Зараз банківська система вже вибралася з первинного періоду реформації і успішно вирішує відповідні задачі.

Банк і його повсякденну діяльність слід розглядати без відриву від навколишніх процесів. Зокрема, завжди він знаходиться на певній території, яка контролюється місцевими органами влади і самоврядування. Оскільки ж діяльність органів влади постійно стикається з діяльністю приватних осіб, організацій, установ, промислових, торгівельних підприємств та банків, то місцева адміністрація шукає шляхи взаємодії і співпраці з людьми, які працюють на її території. Звичайно, це важке завдання, але необхідно знайти форми і методи підтримувати рівновагу у безмежній кількості інтересів і дій, які часто бувають протилежними. Тому в світлі сказаного необхідно розглянути питання співпраці місцевих органів виконавчої влади і банків як один з найважливіших аспектів їх повсякденної діяльності.

Перелік проблем, і їх специфіку, що постають перед банками і адміністративними органами у процесі їх діяльності, висвітлити досить важко, а тому розглянемо хоча б один з основних її аспектів.

Місцева адміністрація, виконуючи свої програми по ремонту і реконструкції будівель, вулиць, площ, благоустрою територій регіонів, забезпеченню населення продуктами харчування та іншими товарами, передусім стикається з проблемою коштів на їх реалізацію. Ті ж фінансові проблеми стоять перед нею і в питаннях підтримки галузей промисловості регіону. Адміністрацію турбує боротьба із злочинністю, подальшим розвитком охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, фізкультури і спорту, які зараз разом з усім господарством перебувають у важкому стані. Ці галузі, що характеризують основу рівня життя населення, традиційно отримували кошти з державних і місцевих бюджетів. Тепер багато що в їх діяльності змінилося. Це стосується форм підлеглості і власності, методів управління і комплектування установ даних галузей відповідними кадрами тощо. Але залишається, як і раніше, гострою проблема пошуку фінансових коштів для фінансування повсякденної діяльності і подальшого розвитку галузей міського господарства. Як правило, місцеві адміністрації і їх фінансові органи не мають таких коштів. Отримати їх можна за допомогою і участю банків. Банки, в свою чергу, зацікавлені в приміщеннях для себе і своїх філій, організації безпеки, зменшенні ризику здійснення банківських операцій, підвищенні життєвого рівня своїх співробітників — мешканців даного регіону. Вони зацікавлені у швидкому розвитку соціальної сфери та інженерного забезпечення свого міста, створенні сприятливих умов для побуту, відпочинку і навчання членів сімей своїх працівників. І природньо, що обидві сторони прагнуть до взаємовигідної співпраці, направленої на спільне розв'язання проблем розвитку регіонів і банківської справи. Отже, банки беруть участь у вирішенні програм місцевої адміністрації. Розглянемо деякі з них.

Будівництво нових об'єктів державного господарства, реконструкція і благоустрій діючих об'єктів можуть фінансуватися банками. В разі кредитування процентні ставки повинні бути невисокими. Це забезпечується за умови, коли банк має дешеві ресурси. Такими є гроші клієнтів. Тому найприйнятнішими партнерами місцевої адміністрації можуть стати банки, тісно пов'язані з промисловістю. Відносно дешевими є внески населення і централізовані пільгові кредити. Тому в інтересах розвитку регіонів необхідно всіляко пропагувати серед приватних осіб переваги розміщення грошей на депозитних внесках. Щодо централізованих коштів адміністрація також може певним чином посприяти банку — партнеру в їх залученні. Кредитування програм будівництва об'єктів різного напрямку має бути довгостроковим, на термін не менше одного року і, як правило, порядку трьох — п'яти років, залежно від об'єктів, що будуються. В разі участі банків у житловому будівництві ці терміни пов'язуються з термінами реалізації частини квартир за комерційними цінами.

Якщо замовником у будівництві житла і об'єктів соціальної сфери є не адміністрація, а певне відомство, підприємства чи організації, то банк, який кредитує будівництво даних об'єктів, з нашої точки зору, повинен мати гарантії щодо повернення його коштів. Фінансування будівництва виробничих і адміністративних об'єктів дещо складніше, оскільки в цьому випадку адміністрація, як правило, замовником не виступає. Однак і тут, якщо подібне будівництво входить в її інтереси, банк має розраховувати на отримання відповідних гарантій.

Питання прямих фінансових вкладень у будівництво, реконструкцію і благоустрій об'єктів може бути розв'язане адміністрацією регіону швидко, якщо однією з умов співпраці є подальша передача у власність банку певної частини побудованого і реконструйованого об'єкта. Як показує практика, умови, що в цей час пропонуються банками, досить жорсткі і дозволяють, щонайбільше, отримати нерухомість за цінами фактично нижчими від ринкових. Тобто банк йде на пряме фінансування для задоволення своїх потреб в нерухомості і бере участь у вирішенні соціально-економічних задач регіонів. Тому для стимулювання фінансування програм соціально-економічного розвитку регіонів з боку банків місцеві органи влади можуть давати їм деяку можливість для додаткового одержання прибутку, збільшуючи їх частки в об'єктах, що будуються. Вибір залишається за виконавчою владою регіонів і визначається поставленими перед нею цілями і задачами, якими є прискорення будівництва і реконструкції об'єктів за рахунок зменшення частки муніципальної власності або забезпечення постійної частки адміністрації місцевої влади, яка залишається відносно високою.

У питаннях, що стосуються продовольчого забезпечення району, міста, області, які гостро стоять перед місцевими органами влади, можна також знайти досить широкі сфери співпраці і використання для рішення цих задач банківського капіталу. В останні роки поширилась практика, коли в рамках програми постачання в райони товарів народного споживання і продуктів харчування торгівельним підприємствам, на які покладено ці обов'язки, виділяються кредитні ресурси. Банк в цьому випадку, з нашої точки зору, має максимально йти назустріч бажанням місцевої адміністрації, оскільки забезпечення населення товарами і продовольством в цей час дуже складне, а від умов фінансового кредитування постачання їх в регіони великою мірою залежить кінцева ціна продуктів і товарів для споживачів конкретного регіону. У зв'язку з цим громадянський обов'язок всіх банків — всіляко сприяти своєчасній реалізації програм забезпечення населення всіх регіонів країни.

В разі, коли постачання поступає з-за кордону, банки також можуть взяти на себе ряд важливих функцій, серед яких найважливіше значення мають такі послуги, як конвертація гривні, видача валютного кредиту, а також терміновий переказ коштів платежу. Відправляючи кошти платежу за рубіж, банки можуть по своїх каналах, підстраховуючись, перевірити надійність постачальника і, засумнівавшись в чомусь, забезпечити всі зацікавлені сторони необхідною інформацією.

Вельми продуктивним може бути співпраця місцевих виконавчих органів з комерційними банками в підтримці розвитку промисловості, особливо підприємств, що переробляють сільськогосподарську продукцію, і підприємств виробництва товарів народного споживання. На території кожного району, міста і області існує виробнича і аграрна інфраструктура. Практично всі виробничі і сільськогосподарські підприємства переживають зараз скрутний період. Звичайно, існує ряд підприємств, в успішній роботі яких регіон кровно зацікавлений і докладає неабияких зусиль для забезпечення їх нормальної роботи. Велику допомогу тут можуть надати банки, зробивши кредитування для розв'язання оперативних питань підприємств, і модернізації і технічного переобладнання підприємств та організацій.

Суттєвою може бути допомога банків у реалізації комплексних програм виробничих підприємств, в яких зацікавлені місцеві органи виконавчої влади. В цьому випадку доцільний переклад розрахункових рахунків даних підприємств у банк, який буде їх фінансувати. Це значно спростить задачу банку щодо короткострокового кредитування і знизить його витрати.

Адміністрація місцевих органів влади, з свого боку, може піти назустріч банку, надаючи приміщення для нього і його філій. При цьому слід вдаватись до різних варіантів: отримання нерухомості у вигляді частки від побудованих і реконструйованих будівель, продажу, здачі в оренду тощо.

З нашої точки зору, органи виконавчої влади мають всебічно заохочувати і стимулювати створення банками своїх філій, оскільки це зміцнює і позиції самих банків і дозволяє приватним особам (міським жителям) мати додаткові альтернативи розміщення своїх коштів. З чисто фінансової точки зору, такий підхід сприяє накопиченню ресурсів на відповідній території. При необхідності адміністрація місцевої влади може скористатися цими ресурсами як кредитами для фінансування житлового будівництва і будівництва об'єктів соціально-комунального і культурного, транспортного та інших видів міського благоустрою.

Вважаємо також за необхідне звернути увагу на таку складну проблему, як безпека банків. Це одна з найневідкладніших задач банків в сучасних умовах підвищеної криміногенності в державі. Захист банків від посягання злочинних елементів повною мірою можна здійснити тільки за активною участю місцевих органів влади.

До нормальної безпеки слід віднести профілактичну роботу по попередженню розкрадань, що передбачає вивчення стану справ потенційних позичальників, а також докладання максимальних зусиль з боку компетентних органів для забезпечення повернення кредитів несумлінними кредитоодержувачами.

За нинішніх умов досить часто виникає необхідність щодо кваліфікованих консультацій з питань внутрішнього режиму, обладнання сигналізацією, захисту інформації тощо.

Місцева влада, на нашу думку, повинна сприяти банкам, розташованим на їх території, при купівлі квартир для співробітників банків, виділенні земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво тощо.

Існує багато інших аспектів спільної діяльності банків і адміністрації місцевої влади, де їх інтереси переплітаються. Якщо їх співпраця побудована на основі взаємного довір'я і підтримки, взаєморозуміння і усвідомлення взаємозалежності, то вона, як правило, дає позитивні результати.

Банки стають впевненими щодо власної безпеки і безпеки своїх вкладень, отримують моральний ефект від визнання їх діяльності доцільною, суспільно корисною, що стимулює їх роботу на перспективу і дає можливість прораховувати свої плани наперед. Адміністрація регіону одержує в особі банків надійну фінансову опору.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити