Економічна безпека підприємства

Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

1.1. Поняття економічної безпеки


Україна проходить складний історичний період державного становлення. Маємо визнати, що переважна більшість важливих рішень, які закладали основи стратегічного економічного розвитку Української держави після набуття нею незалежності, часто приймалися спонтанно, без належного наукового обґрунтування (під гаслом “ринок все відрегулює”) і врахування національних інтересів. Тому перші роки існування Української держави позначені руйнуванням значного економічного потенціалу, що дістався їй у спадок. Як наслідок, економічний потенціал України, який є матеріальною основою національної безпеки, надто ослаблений.

Також не можна забувати, що Україна як незалежна держава існує у взаємопов’язаному та взаємозалежному світі, де все яскравіше проявляється домінанта міжнародного співробітництва, інтеграції господарської діяльності, економічної та соціальної політики. Водночас не припиняється запекла боротьба за контроль над обмеженими ресурсами і транспортними коридорами. Спостерігається жорстке суперництво національних економік, наднаціональних угруповань і транснаціональних утворень у відстоюванні власних інтересів. Ситуація постійно загострюється через відсутність аналізу нового міжнародного економічного порядку у розв’язанні глобальних господарських проблем.

Тому перед Україною постало питання, що полягає у певному протиріччі між необхідністю інтегруватися у світову економіку, з одного боку, та забезпеченням внутрішньої економічної інтеграції, захистом свого внутрішнього ринку, власного товаровиробника і національних інтересів, з іншого.

Тож лише створення власної системи економічної безпеки дасть можливість забезпечити захист національної економіки, її конкурентоспроможність, вітчизняного товаровиробника й ефективно взаємодіяти з міжнародними фінансовими та економічними структурами.

Проблема економічної безпеки України має кардинальне значення не лише в рамках сфери національної безпеки, а й у контексті загального рівня розвитку країни. Це зумовлює виняткову увагу до проблеми економічної безпеки держави, яка поєднує питання розвитку окремих галузей економіки України із пріоритетами та національними інтересами держави.

Добре відоме в практиці діяльності управлінських структур західних країн поняття економічної безпеки практично не досліджене вітчизняними науковцями. Так, наприклад, у науковій праці російської академії ім. Г.В. Плєханова “Основи економічної безпеки” вона визначається як “стан, в якому народ (через державу) може суверенно, без втручання і тиску ззовні, визначати шляхи і форми свого економічного розвитку”.

У редакції Національного інституту стратегічних досліджень України під безпекою у загальному плані мається на увазі захищеність країни від наявних чи потенційно можливих загроз.

У науковій роботі Інституту систем енергетики ім. Л.О. Мелентьєва, присвяченій визначенню основних засад проблеми економічної безпеки держави, вона визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства й держави від зовнішніх і внутрішніх загроз. При цьому життєво важливими інтересами вважається сукупність потреб, задоволення яких забезпечує існування і можливість прогресивного розвитку особи, суспільства і держави.


✵ Підсумовуючи усі попередні тлумачення, визначимо економічну безпеку як загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на постійний і стабільний розвиток економіки держави, що включає механізм протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам.


Забезпечення економічної безпеки держави — один з головних напрямків діяльності державного управління. Тому науку про економічну безпеку мають добре засвоїти державні службовці вищого рівня управління.

До основних принципів забезпечення економічної безпеки України відносять:

— дотримання законності на всіх етапах забезпечення економічної безпеки;

— баланс економічних інтересів особи, сім’ї, суспільства, держави;

— взаємну відповідальність особи, сім’ї, суспільства, держави щодо забезпечення економічної безпеки;

— своєчасність і адекватність заходів, пов’язаних із відверненням загроз і захистом національних економічних інтересів;

— надання пріоритету мирним заходам у вирішенні як внутрішніх, так і зовнішніх конфліктів економічного характеру;

— інтеграцію національної економічної безпеки з міжнародною економічною безпекою.

За рівнем теорія розрізняє такі види економічної безпеки: міжнародну (глобальна і регіональна), локальну (регіональна або галузева всередині країни) і приватну (фірм і окремих осіб).


✵ Міжнародна економічна безпека — це комплекс міжнародних умов співіснування домовленостей та інституціональних структур, за яких кожній державі — члену світової спільноти забезпечується можливість вільно обирати і здійснювати свою стратегію соціального та економічного розвитку, не зазнаючи зовнішнього тиску і розраховуючи на невтручання, розуміння та взаємоприйнятну і взаємовигідну співпрацю з боку інших держав.


Міжнародна економічна безпека має сприяти співробітництву держав у вирішенні не лише їхніх національних проблем, й глобальних проблем людства, стати матеріальною основою мирного співіснування в без’ядерному і ненасильницькому світі, гарантією прогресу у справі ліквідації економічного відставання та слаборозвинутості.


✵ Глобальна безпека має своєю основною метою гарантію безпеки відразу усієї світової спільноти, а не тільки окремих регіонів і країн.


В основу її побудови було закладено трансформацію взаємозв’язків, що діяли раніше між окремими країнами, в одну загальну глобальну систему.


✵ Економічна безпека підприємства — це система створення механізму мобілізації й найбільш оптимального управління корпоративними ресурсами даного підприємства з метою найбільш ефективного їх використання і забезпечення стійкого функціонування того чи іншого підприємства, його активної протидії будь-яким негативним чинникам впливу на свою економічну безпеку.


Економічну безпеку підприємства складають юридичні, виробничі відносини і організаційні зв’язки, матеріальні й інтелектуальні ресурси, що забезпечують стабільність його функціонування, фінансово-комерційний успіх, прогресивний науково-технічний і соціальний розвиток.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити