Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 2

Типові зразки організаційно-методичних

документів системи правового захисту

комерційної таємниці підприємства

НАКАЗ


”_____________ 20__р. №________

Про визначення відомостей,

які складають комерційну таємницю підприємства


В умовах переходу до ринкової економіки, розширення зовнішньоекономічних зв’язків, збільшення кількості конфіденційної інформації комерційного характеру в процесі виробничої, господарської, наукової, підприємницької, фінансової та іншої діяльності підприємства назріла необхідність розробки та реалізації нових підходів до вирішення завдань щодо забезпечення збереження відомостей, які належать до комерційної таємниці підприємства. Ці відомості є власністю підприємства. Розголошення або несанкціонована передача цієї інформації може нанести підприємству матеріальної та моральної шкоди, погіршити його економічне та фінансове становище.

У зв’язку з цим, керуючись чинним законодавством України та з метою формування переліку відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства,

НАКАЗУЮ:

1. Створити постійно діючу комісію з питань комерційної таємниці в складі:

Голова комісії___________________________________________;

Заступник голови________________________________________;

Секретар________________________________________________________;

Члени комісії____________________________________________;

2. Комісії приступити до роботи______________________ 20__р.

3. Покласти на комісію такі завдання:

3.1. Збирання пропозицій від структурних підрозділів підприємства щодо відомостей які можуть бути віднесені до комерційної таємниці підприємства та підлягають захисту від витоку цієї інформації.

3.2.Вивчення пропозицій, що надходять, їх оцінка, узагальнення, систематизація та розробка проекту “Переліку відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства”.

4. Встановити, що право кваліфікувати інформацію як комерційну таємницю підприємства, надається керівникам структурних підрозділів

підприємства (філій, госпрозрахункових підприємств, цехів, відділів, лабораторій тощо), які з урахуванням “Методики визначення відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства” (Додаток 1), мають провести оцінку наукових розробок, перспективних наукових напрямків, комерційних та інших планів, структури цін, тендерних пропозицій, внутрішньої інформації тощо та до________________________________ 20___ р. надати в комісію пропозиції за встановленою формою (Додаток 2) про внесення в “Перелік” відомостей, які доцільно віднести до категорії “комерційна таємниця”.

5. Голові постійно діючої комісії___________________________ :

5.1. Забезпечити контроль за своєчасним надходженням матеріалів від керівників структурних підрозділів та планомірність роботи комісії.

5.2. Проект “Переліку відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства” обговорити на засіданні технічної ради та подати керівнику підприємства на затвердження до__________20__р.

6. Покласти на керівників підрозділів, які беруть участь у виробленні пропозицій для “Переліку”, особисту відповідальність за збереження інформації, яка складає комерційну таємницю. Підготовленим для комісії документам, які містять комерційну таємницю, присвоювати гриф “комерційна таємниця” та передавати секретареві комісії, а йому забезпечити їх облік та зберігання.

7. Голові комісії у десятиденний строк ознайомити з наказом членів комісії та керівників структурних підрозділів (за списком), які беруть участь у підготовці відомостей для “Переліку”.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою


Керівник підприємства______________________________


Додаток № 1 до наказу

№______від_____________20__р.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити