Економічний енциклопедичний словник

Акселератор (лат. accelero — прискорюю) — безпосередній зв'язок між зміною попиту і спричиненою ним значно більшою зміною інвестицій. У ширшому плані А. відображає співвідношення приросту інвестицій і зумовленого ним приросту національного доходу, готової продукції або споживчого попиту. А. виражається формулою де I — інвестиції; Y — дохід. А. є кількісним вираженням "принципу акселерації", згідно з яким будь-який приріст, скорочення доходу, кількості готової продукції або попиту вимагає ще більшого приросту чи скорочення інвестицій. Цей принцип сформулювали 1913 французький економіст А. Афтальйон, а 1919 — американський економіст Дж. Кларк. Повніше він обґрунтований у працях американських учених Р. Харрода, П. Самуельсона та англійського економіста Дж. Хікса. Оскільки приріст основного капіталу (або чисті інвестиції, за визначенням західних учених) має місце лише за умови зростання доходу, то період процвітання може завершитися не лише внаслідок скорочення продажу споживчих товарів, а й тому, що продаж встановиться на високому рівні або зростатиме повільніше, ніж раніше. Причиною цього є тривалий процес виготовлення устаткування (внаслідок чого незадоволений у цей час попит зумовлює розширення виробництва) та його використання. Водночас, коли скорочується попит на готову продукцію, помітно зменшується потреба в інвестиціях. Дія А. зумовлена також тривалістю використання устаткування, внаслідок чого відсоткове співвідношення нових інвестицій до інвестицій, що використовуються на відновлення зношених засобів виробництва, більше, ніж відсоток приросту продукції, попит на яку вимагає нових капіталовкладень. Щоб не знизилися капіталовкладення, необхідно підтримувати зростання споживання. На тривалому проміжку часу при зростанні кількості населення або збільшенні реальних доходів принцип А. діє як стимулюючий фактор. Водночас дією лише цього принципу недоцільно пояснювати причини циклів, в т.ч. економічних криз, хоча він відображає спорадичні, надзвичайно різкі та відчутні для економіки зміни у капіталовкладеннях під дією попиту, що коливається. Тому його слід розглядати як фактор нестабільності економіки та каталізатор її кризових коливань. Принцип А. слід застосовувати у поєднанні з мультиплікатором Кейнса, який відображає залежність приросту доходу від приросту автономних інвестицій. Така модель виражена рівнянням національного доходу Дж. Хікса: Yt= Аt + (1 — s) Yt-1 + v (Yt-1-Yt-2), де А — автономні інвестиції; (1—s) — частка споживання в національному доході (Y) або його прирості. Залежно від мультиплікатора Кейнса (або коефіцієнта схильності до споживання — 1—s) та А. приріст національного доходу (Y) може бути рівномірним або циклічним. Ця модель, як і принцип А., дає змогу характеризувати пропорцію між відшкодуванням основного капіталу і розширенням виробництва, аналізувати переломні моменти в динаміці капіталовкладень, які відбуваються під впливом попиту, що змінюється (перехід від фази до фази).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити