Економічний енциклопедичний словник - Мочерний С.В. 1995


Давньогрецька економічна думка

Давньогрецька економічна думка — економічні уявлення, припущення та елементи наукової економічної думки, що сформувалися в античній Греції (V ст. до н.е.) і мали значний вплив на економічну думку Середньовіччя і Відродження, на формування у XVII — XVIII ст. політичної економії як науки та її розвиток. У Д.е.д. найбільш плідним був період другої половини VII ст. до н.е. — II — І ст. до н.е., коли відбувався поступовий перехід від натурального до товарного господарства, зростали позичковий капітал і лихварство, що сприяло диференціації дрібних і середніх землевласників. Водночас відбувається суспільний поділ праці й ускладнюється соціальна структура суспільства, збільшуються кількість рабів та обсяг дешевої рабської праці, зростає державний сектор економіки, загострюється протистояння між біднотою та плутократією, а також між мешканцями міста й села. Еволюція цих процесів у різних місцевостях Давньої Греції цього періоду відображена в економічному законодавстві (реформи Солона), творах Сократа, Ксенофонта, Фукідіда, Платона, Арістотеля. Великого значення вони надають економіці (oikonomia — управління господарством) як умінню ефективно управляти господарством, мистецтву адміністративного управління, ролі людини і передусім правителя в державі й управлінні, порівняльній ефективності різних форм власності тощо. У творах цих мислителів уперше зроблено спроби теоретичного та методологічного обґрунтування таких економічних категорій, як товар, обмін, гроші, ціна, торгівля, прибуток, позичковий відсоток (див. Антична економічна думка).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити