Економічний енциклопедичний словник

Економічна незалежність кадрова — наявність у країні необхідної кількості працівників з високим інтелектуальним, загальноосвітнім, кваліфікаційним та організаційним потенціалом, здорової переважної більшості населення, які працюють, примножують національне багатство, раціональної кадрової політики держави. Основні параметри Е.н.к. зумовлені сутністю людини, яка визначається насамперед єдністю в ній біологічного і соціального. У першому випадку для праці необхідне відтворення індивіда як біологічного явища — його фізичного, психічного та емоційного здоров'я. В Україні у 90-х ХХ-на початку XXI ст. над генофондом нації нависла загроза: смертність вдвоє перевищувала народжуваність, внаслідок чого чисельність населення за 1991 — 2004 скоротилася майже на 5 млн. осіб, понад 90% дітей народжуються нині нездоровими тощо. Критичний стан здоров'я населення та глибока демографічна криза ставить під сумнів можливість розбудови могутньої держави і все більше загрожує економічною небезпекою майбутньому українського народу. Найважливіша причина такого стану — тотальне зубожіння населення, зокрема зниження калорійності харчування приблизно на 1 тис. калорій, значний дефіцит білків (понад 40%) і вітамінів (50 — 60%). У другому випадку людина виступає як сукупність суспільних відносин, зокрема економічних, соціальних, правових, духовних, національних, культурних тощо. У сфері економічних відносин йдеться насамперед про формування працівника нового типу, з одного боку, і людини — власника — з іншого. Водночас значній частині працівників народного господарства України властива безініціативність, недостатній професіоналізм, відсутність належної самодисципліни, техніко — технологічної культури тощо. Більше того, внаслідок масового безробіття і низької заробітної плати ці негативні риси людини — працівника набули поширення, посилилась дискваліфікація мільйонів працівників. Відставання України від багатьох розвинених країн у цій сфері й навіть наростання розриву — вагомий фактор зниження її економічної безпеки. Найповнішим показником такої залежності є деградація людини (див. Деградація людини). Важливим синтезуючим показником розвитку людини — працівника є рівень її освіти (загальноосвітній та освітній потенціал вищої школи) та якість, за якими Україна значно відстає від розвинених країн світу. Тому Україна значно відстає й за рівнем професійно-кваліфікаційної підготовки. Іншою ознакою часу Е.н.к. є відставання України від розвинених країн світу у формуванні людини — власника, яка має декілька найважливіших форм економічної реалізації. По-перше, рівень заробітної плати. Проте середня заробітна плата в Україні у доларовому еквіваленті на початку XXI ст. була більш як у 30 — 40 разів нижча від зарплати працівника розвинених країн світу, тоді як відставання за рівнем продуктивності праці було не більше, ніж у 10 разів. Це свідчить про часткову і незначну реалізацію в Україні власності на робочу силу. Внаслідок цього відбувається масова міграція найбільш мобільної, переважно висококваліфікованої робочої сили за кордон. Іншою невід'ємною стороною вартості, отже, власності на робочу силу, в сучасних умовах є соціальні витрати держави, які забезпечують колективне відтворення цього товару за участю держави. У США такі витрати 2002 в розрахунку на душу населення становили близько 6000 дол. на рік, тоді як в Україні 2003 — приблизно 600 грн.. Це також свідчить про часткову і незначну реалізацію цієї сторони власності на робочу силу. Наступною сучасною формою економічної реалізації людини — власника є поступове подолання соціально-економічного відчуження найманих працівників від засобів виробництва та результатів праці. У розвинених країнах світу воно частково здійснюється через механізм широкого розповсюдження акцій (див. Демократизація капіталу), на народних підприємствах тощо (див. Еволюція капіталістичної власності). У розвинених країнах світу подолання відчуженості найманих працівників від засобів виробництва і результатів праці стає економічною необхідністю. Воно доповнює значне подолання технологічного відчуження найманих працівників і засобів виробництва, що відбувається в умовах автоматизованого виробництва. Проте в Україні внаслідок кланово-номенклатурної приватизації здійснювалося суто символічне перетворення працівників на власників (внаслідок отримання акцій), зростали апатія і невдоволення народу, відбувалася заміна однієї форми відчуження працівників від національного багатства іншою, більш глибокою. За даними ООН, Україна 1994 посідала 45-те місце серед країн світу за індексом людського розвитку (розраховується, виходячи з рівня життя, його тривалості, освіти населення), а 2003 — 72-ге.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити