Економічний енциклопедичний словник

Аналіз — загальнонауковий елемент діалектичного методу дослідження економічних явищ і процесів, економічних систем, сутність якого — в розчленуванні об'єкта, предмета або економічних відносин між ними та людьми на складові частини, елементи (ознаки, властивості, риси, стадії, ступені тощо) та їх відокремленому вивченні, а відтак з'ясуванні зв'язків між ними (структури). Основними формами А. є: 1) дослідження відносно відокремленої частини економічної системи (наприклад, відносин економічної власності у сфері безпосереднього виробництва) та екстраполяція отриманих результатів на інші складові (наприклад, на відносини економічної власності у сфері розподілу); 2) пізнання загальних ознак, властивостей тощо окремих складових (наприклад, відносин економічної власності в окремих сферах суспільного відтворення або спільних рис таких форм техніко — економічних відносин, як спеціалізація, кооперування тощо); 3) поділ цілісних системних явищ за певними критеріями на окремі підкласи (підсистеми) та їх класифікація. Оберненим до А. елементом діалектичного методу дослідження є синтез (див. Синтез).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити