Економічний енциклопедичний словник

Аналіз господарської діяльності — комплексне вивчення економічної діяльності підприємств, фірм, компаній, об'єднань, установ за певний період з метою підвищення її ефективності. Об'єктом А.г.д. є сукупність економічних і соціальних факторів, що впливають на ефективність виробництва товарів і послуг, а також на обіг товарів. А.г.д. здійснюється всередині окремого підприємства (на робочому місці, в бригаді, цеху, філіалі тощо), на підприємстві, в об'єднанні. Для цього використовується система взаємопов'язаних аналітичних показників, що ґрунтується на всіх видах економічної інформації та звітності. З їхньою допомогою визначається вплив техніки, технології, НДКР, форм і методів організації виробництва і праці, управлінських рішень, організації фінансів, кредиту, постачання тощо на ефективність господарської діяльності. Розрізняють оперативний, повний і тематичний А.г.д. Оперативний А.г.д. здійснюється на основі щоденної економічної інформації з метою прийняття оперативних рішень. Такий аналіз проводиться й на основі місячної, квартальної та річної звітностей. Повний А.г.д. проводиться за всіма видами економічної діяльності, тематичний — за окремими видами або окремими показниками. За змістом А.г.д. поділяють на загальноекономічний (з'ясовує узагальнювальні вартісні показники господарської діяльності різних суб'єктів господарювання — рівень рентабельності, прибуток тощо), і техніко — економічний (технічний, науковий і технологічний рівні підприємств, об'єднань — механізація та автоматизація виробництва, фондоозброєність праці тощо) та їх вплив на загальноекономічні показники. Важливу роль у діяльності об'єктів господарювання в сучасних умовах відіграє фінансовий аналіз стратегії розвитку компанії, фірми. На першій його стадії вивчаються потреби компанії (в усіх видах ресурсів, ринках збуту, здійснюється програмне планування і програмування розвитку тощо) і створюються соціальні програми для їх визначення; на другій — проводиться аналіз втілення цих програм, пов'язаних із залученням спеціалістів, управлінням зайнятого персоналу та його переміщеннями, з випуском продукції й розвитком відносин з іншими фірмами тощо; на третій — вивчається досягнутий компанією результат її діяльності (прибутки, платоспроможність, розподіл прибутків та ін.). З цією метою в розвинених країнах Заходу використовуються такі фінансові коефіцієнти й співвідношення: 1) прибутковості; 2) ліквідності; 3) активності; 4) заборгованості (див.: Коефіцієнт ліквідності, Коефіцієнт прибутковості). З погляду особливостей формування капіталу головну роль в аналізі відіграє коефіцієнт окупності власного капіталу, який визначається як відношення чистого прибутку, що припадає на акцію після сплати податків, до власного акціонерного капіталу. Цей коефіцієнт показує прибутковість капіталу акціонерів і є інструментом вимірювання прибутковості компанії. У багатьох великих компаніях Заходу коефіцієнт прибутковості становить 7 — 10%. Коефіцієнт ліквідності визначається як відношення поточних активів до поточної заборгованості. Він свідчить про здатність компанії покривати короткотермінові зобов'язання (більш ліквідною є та компанія, яка має значні грошові кошти на рахунках та в цінних паперах; менш ліквідною — та, в якої зосереджені значні товарно-матеріальні запаси). Коефіцієнт активності визначається як відношення загальних доходів на акції до загальних активів. У деяких фірмах Заходу він коливається від 25 до 40%. Коефіцієнт заборгованості визначається як відношення загальної заборгованості до власного акціонерного капіталу. Він показує, скільки відсотків заборгованості припадає на власний капітал. Як правило, цей коефіцієнт не повинен перевищувати 3— 4%. При аналізі техніко — економічного рівня підприємств, компаній, фірм визначається вплив рівня техніки, технології, наукових розробок на витрати сировини, продуктивність праці, собівартість тощо. При з'ясуванні забезпеченості та використання ресурсів аналізується стан трудових ресурсів компаній, а також стан засобів виробництва (в т.ч. засобів і предметів праці). А.г.д. виробництва і реалізації продукції передбачає оцінку компаній щодо обсягу товарної, реалізованої продукції, асортименту та якості тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити