Економічний енциклопедичний словник

Інфляція — стійке знецінення грошей (зниження їх вартості) внаслідок перевищення кількістю грошових знаків, які перебувають в обігу, суми цін товарів і послуг, що виявляється у зростанні цін, зниженні життєвого рівня населення та інших негативних наслідках. Це означає, що не будь-яке підвищення цін є І. І. можна визначити як процес переповнення каналів надлишковою грошовою масою, не забезпечених кількістю та якістю товарів і послуг. Загальною причиною І. є загострення суперечностей економічної системи. Термін "І." вперше було вжито у США під час Громадянської війни (1861 — 1865) на позначення процесу переповнення каналів грошового обігу паперовими грошима. Формами вияву І. є знецінення паперових грошей щодо товарів, іноземних валют і золота. Знецінення паперових грошей щодо товарів виявляється у зростанні роздрібних цін, щодо іноземних валют — у зниженні курсу національної валюти, щодо золота — у зростанні ринкової ціни золота. Найважливіші причини І. на вищій стадії капіталізму — монополізація економіки (процеси монополістичного ціноутворення), збільшення таких форм державних витрат, як витрати на військові цілі, широке використання дефіцитного фінансування, поглиблення диспропорцій в економіці (між сферами виробництва, між споживанням і нагромадженням та ін.), надмірна кредитна емісія, збільшення армії безробітних, надмірне зростання витрат обігу тощо. Окремі з цих факторів характеризують розвиток інфляційних процесів в Україні та в інших країнах СНД, а також в СРСР. Водночас у них існують специфічні причини І., головними з яких є: 1) глибока деформація основних пропорцій національного господарства, насамперед співвідношення між групами "А" і "Б" (таку І. називають структурною); 2) надмірна мілітаризація економіки; надання різноманітних пільг наближеним до влади підприємствам; 3) значна монополізація економіки; 4) зменшення швидкості грошей в обігу та ін. Окремим комплексом факторів, що спричинив інфляційне зростання цін в Україні в 90-х, було швидке руйнування старої грошово-кредитної і фінансової системи та запізніле формування нової, до того ж малоефективної, розладнання системи безготівкових розрахунків, надмірний податковий прес, політика "дешевих" грошей НБУ на початку 90-х та ін.; 5) надмірна кількість посередників між виробниками і споживачами. Зростання І. спричиняють значні витрати на управління, необґрунтоване підвищення заробітної плати на багатьох підприємствах, темпи і масштаби якого перевищують темпи зростання продуктивності праці. Причиною І. є також надмірна кредитна емісія НБУ. Перелічені причини є внутрішніми причинами І. До зовнішніх причин відносять: 1) швидке зростання цін на імпортні товари та послуги (лише 1992 ціни на нафтопродукти зросли у 300 разів); 2) встановлення валютного курсу при конвертації валют, доларизація української економіки; 3) світові фінансові кризи та ін. Розрізняють три види І.: 1) "повзучу" — ціни зростають повільно (до 5% на рік); 2) "галопуючу" — ціни зростають за рік на 10% і більше; 3) "гіперінфляцію" — ціни зростають на 1—2% щодня. В Україні 1992 ціни зростали щомісяця в середньому на 170%, що свідчить про супергіперінфляцію, а 1993 — приблизно на 3% щодня. Загалом у країнах — колишніх республіках СРСР 1992 — 1996 відбулось штучне підвищення цін у 150 — 200 тис. разів. В історії окремих країн траплялися стрімкіші темпи інфляції. Крім того, виділяють різні форми І. І. посилює диспропорції в економіці, дезорганізує господарські зв'язки, призводить до кризи державних фінансів, значно активізує спекуляцію та "тіньову" економіку, корупцію, злочинність, знижує життєвий рівень населення, знецінює його трудові заощадження, підриває стимули до грошових нагромаджень, порушує механізм функціонування фінансово-кредитної системи та ін. В Україні у 1997 — 2003 І. була галопуючою, оскільки середньорічний темп зростання цін на продовольчі товари становив близько 15%, на послуги — 11%, на непродовольчі товари — 7%; у країнах Західної Європи у 1995 — 2003 — близько 2,5%, у США — 2%.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити