Економічний енциклопедичний словник

Капітал (лат. capitalis — головний) — сукупність капіталістичних відносин економічної власності, за яких засоби праці, певні матеріальні блага, гроші, об'єкти інтелектуальної власності та різні види цінних паперів тощо є знаряддям привласнення частини чужої неоплаченої праці. Економічні передумови виникнення К. — товарне виробництво (та його стадія розвитку, на якій товаром стає робоча сила). Історично цей процес почався в період первісного нагромадження К. Засновники політичної економії А. Сміт та Д. Рікардо ототожнювали К. з нагромадженою працею, запасом (машин, інструментів, сировини, одягу, їжі, грошей та ін.). Переважна більшість сучасних західних науковців аналогічно визначають сутність цього поняття. Відмінність між засновниками політекономії та сучасними західними економістами полягає, по-перше, в тому, що західні економісти у з'ясуванні сутності К. значно розширили діапазон запасів, видів нагромадженої праці, певних благ, вони відносять до нього навіть чесність, зрізані квіти та ін.. По-друге, виокремили поняття "фізичний К.", "людський К.", "інтелектуальний К." та ін. По-третє, деякі західні науковці ототожнюють К. насамперед з грошима, з фінансовими ресурсами. Загалом західні науковці всебічно розкривають матеріально-речовий зміст категорії, пов'язують К. з різними факторами виробництва, з процесом отримання доходу. Водночас вони не доповнюють матеріально-речовий аспект категорії К. характеристикою його суспільно-економічної форми, дія певного фактора не розглядається в органічному взаємозв'язку з відносинами між людьми, що означає однобічний, а не всебічний (діалектичний) підхід до аналізу сутності цієї категорії. Значною мірою це й позаісторичний підхід, який полягає в тому, що існування К. приписується всім суспільно-економічним формаціям. У працях переважної більшості вчених СРСР, а значною мірою й українських економістів кінця 90-х XX— початку XXI ст. поняття "К." найчастіше розглядалося як основне виробниче відношення, що означає наявність низки теоретико-методологічних вад, не відповідає вимогам системного підходу (див. Основне виробниче відношення) К. взагалі — це абстракція, але не довільна, а змістовна, бо вона розкриває, по-перше, найважливіші специфічні ознаки суспільної форми капіталістичного способу виробництва, всієї економічної системи даного ладу; по-друге, реально існує поряд з різноманітними формами К. (індивідуальним, акціонерним, монополістичним та ін.), які є його конкретизацією, формами функціонування і розвитку. Водночас конкретні види і форми мають свої специфічні якості, властивості, завдяки яким вони уособлюються, розвиваються лише за власними законами, вступають у гостру конкурентну боротьбу. Глибинна сутність К. розвивається у конкретних формах К. (індивідуальному, колективному та ін.), внаслідок чого К. стає панівною системою виробничих відносин у всіх сферах суспільного відтворення. К., як і будь-яка економічна категорія, має свій речовий зміст і суспільну форму. В їх діалектичній єдності за переважання суспільної форми розкривається глибинна сутність цієї категорії. Засоби виробництва (в т.ч. земля) були знаряддям експлуатації і за державно-бюрократичного соціалізму, а ще більшою мірою в сучасній економічній системі України. Залежно від рівня розвитку продуктивних сил, ступеня усуспільнення виробництва і праці, організованості найманої праці, соціально-економічної політики держави, соціальної спрямованості дій К. основна антагоністична суперечність може послаблюватися, еволюціонувати шляхом послаблення антагоністичності, конфліктності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити