Економічний енциклопедичний словник

Класифікація активів комерційних банків — характеристика структури активів таких банків залежно від ступеня їхньої ліквідності (придатності для негайного виконання банком своїх зобов'язань) та управління активами. До таких активів належать первинні резерви (банкноти і монети в касі банку, платіжні документи в процесі інкасування, кошти на кореспондентських рахунках у центральному банку, відповідні кошти у комерційних банках, а також обов'язкові мінімальні резерви), вторинні резерви, тобто резерви, які швидко можуть бути перетворені у первинні (вклади у державні короткотермінові цінні папери, вкладення в корпоративні короткотермінові ліквідні цінні папери та міжбанківські кредити терміном до 7 днів), кредити, надані банком, інвестиції в цінні папери, вкладення в основні засоби (придбання техніки, меблів, приміщень тощо). Так, у США 1985 налічувалось 14,4 тис. банків, 2000 — 8,3 тис. їх активи відповідно становили 2,7 і 6,2 трлн дол. (2003 — 9,1 трлн дол.), У структурі їхніх активів 2000 і 1985 частка готівки і прирівняних до них засобів становила відповідно 6,2 і 12,4%; інвестиції в цінні папери — 17,1 і 16,1%; кредити і лізинг — 61,2 і 59,8%; частка збитків від кредиту і лізингу — 1,0 і 0,9%; частка збитків у чистих кредитах і лізингу — 1,7 і 1,4%; частка інших дохідних активів — 9,4 і 6,4%; частка банківського устаткування і приміщень 1,2 і 1,5%; частка в нематеріальних активах — 1,7 і 0,1%. З точки зору управління активами виокремлюють касову готівку і прирівняні до них кошти, інвестиції в цінні папери, кредити і лізинг, будівлі та устаткування, а також нематеріальні активи. Крім того, виділяють дохідні (позики, операції з цінними паперами, інвестиції банку та ін.) і бездохідні активи (касова готівка у сховищі і резервні вклади в центральному банку або банках — кореспондентах, чеки, які знаходяться в процесі інкасації, а також основні фонди, які не дають доходу). В Україні на початку 2004 активи комерційних банків становили 107,4 млрд грн, в тому числі грошові кошти та залишки в НБУ — 9,1 млрд грн; казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та емітовані НБУ, — 2,4 млрд грн; кошти в інших банках — 13,8 млрд грн; цінні папери на продаж — 3,7 млрд грн; кредити та заборгованість клієнтів — 67,6 млрд грн; інвестиційні цінні папери — 549 млн грн; довготермінові інвестиції до асоційованих компаній і дочірніх установ — 207 млн грн; основні засоби та нематеріальні активи — 6,8 млрд грн; нараховані доходи до отримання — 1,2 млрд грн, інші активи — 1,9 млрд грн.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити