Економічний енциклопедичний словник

Конкуренція (лат. — змагатися, зіштовхуватися) — економічне суперництво і боротьба між різними суб'єктами (передусім товаровиробниками та продавцями товарів і послуг) за якнайвигідніші умови їх виробництва і збуту, за привласнення найбільших прибутків та інших цілей. В політекономічному аспекті і контексті сучасності конкуренція — це регульована економічна форма суперництва і боротьби між суб'єктами різних типів і форм власності та всередині них за вигідніші умови та результати виробництва, обігу і розподілу з метою привласнення максимального доходу і передусім найбільшого прибутку. К. — важлива рушійна сила розвитку економічної системи, складова її господарського механізму. На нижчій стадії розвитку капіталістичного способу виробництва (початок XVI—кінець XIX ст.) панувала вільна К. (див. Конкуренція немонополістична). За цих умов К. ведеться насамперед між суб'єктами різних форм капіталу, які є внутрішніми суперечностями закону К. і доповнюються К. між покупцями товару і послуг, між найманими працівниками на ринку робочої сили, між орендарями і власниками в сільському господарстві. Така К. призводить до виникнення монополій, в т.ч. міжнародних монополій, вільна К. перетворюється в монополістичну і поступово виходить за межі окремих країн. її об'єктами стають джерела сировини, електроенергії, ринки збуту, заощадження населення, цінні папери, інтелектуальна власність (у формі патентів, ліцензій, "ноу-хау" та ін.), а суб'єктами — високо- і слаборозвинені країни, ТНК, ТНБ та ін. Внаслідок цього відбувається модифікація специфічних і спільних законів К., виявом якої є те, що вільна К. перетворюється на регульовану. На вищому ступені державно-монополістичного капіталізму розвиваються державна, інтегрована капіталістична та змішані форми власності, й об'єктами К. стають державні підприємства, науково-дослідні інститути та лабораторії, державні замовлення, квоти держав у зовнішній торгівлі тощо, а її новими суб'єктами — міжнародні економічні організації різних рівнів (галузевого, регіонального і глобального). Конкурентна боротьба точиться передусім між гігантськими монополістичними об'єднаннями однієї і багатьох країн, всередині них, між державними, монополістичними (в т.ч. олігополістичними та змішаними) компаніями, а також між підприємствами немонополізованого сектора економіки і різними формами власності. К. перетворюється з регульованої на національному рівні на регульовану на міжнародному рівні. В сучасних умовах центр К. переміщується зі сфери обігу у сферу виробництва, з галузевого — на міжгалузевий, з національного — на інтернаціональний рівні тощо (див. Методи конкуренції). Роль К. за сучасних умов, її здатність бути рушійною силою або гальмом залежить від економічної, правової, соціальної та адміністративної політики держави і наднаціональних органів, від її поєднання зі співробітництвом. Межі К. в Україні певною мірою розширюються внаслідок проведення антимонопольної політики. Так, частка 100 найбільших корпорацій (монополій) за 2000—2003 зменшилась з 51 до 48%.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити