Економічний енциклопедичний словник

Контроль економічний — комплекс знань та заснована на них сукупність спостережень і перевірок контролюючими органами функціонування й розвитку економічної системи відповідно до вимог економічних законів, чинного законодавства, прийнятих управлінських рішень з метою їх виконання (а отже, усунення можливих негативних явищ) та забезпечення планомірного суспільного відтворення, динамічного й ефективного розвитку її елементів в інтересах всього населення. Конкретними формами К.е. є: 1) контроль за наявними ресурсами — трудовими, матеріальними, інвестиційними, валютними, енергетичними, інформаційними, природними, кредитними та ін.; 2) контроль за процесом виробництва, тобто за обсягами ВВП, валової доданої вартості, національного доходу, ступеня завантаження основних фондів та ін.; 3) контроль за ціноутворенням, індексами споживчих цін у господарстві країни загалом, в окремих сферах, галузях і регіонах зокрема з розмежуванням продовольчих, непродовольчих товарів, послуг, передусім товарів народного споживання, порівняно з цінами світового ринку, питомою вагою імпортованих товарів та ін.; 4) контроль за розподілом і перерозподілом створеного національного доходу, зокрема фінансових ресурсів на мікро- та макрорівнях. На мікрорівні — за змінами структури собівартості продукції, рівнем прибутків та рентабельності та ін.; на макрорівні — за доходами, витратами й дефіцитами на рівні центрального (федерального), консолідованого бюджетів, за обсягами внутрішньої й зовнішньої заборгованості держави та ін.; 5) контроль за сферою грошових відносин, зокрема такими її елементами, як показники грошової маси, швидкості обороту грошей, норм резервування тощо; 6) контроль за випуском цінних паперів — обсягом їх емісії та розміщенням, розміром виручки від їх реалізації, обсягом придбаних іноземцями (нерезидентами) державних цінних паперів та ін.; 7) контроль за рівнем доходів і життєвим рівнем — оцінка грошових доходів населення та їх структури, реальних грошових доходів населення, передусім заробітної плати в національному господарстві загалом та ін. У сфері міжнародних економічних відносин об'єктами К.е. є показники платіжного й торгового балансів, експорту та імпорту в галузевому, регіональному та інших аспектах тощо. Найважливіші форми К.е. — попередній, поточний, завершальний (у формі ревізії).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити