Економічний енциклопедичний словник

Макроекономіка (гр. macros — великий) — розділ економічної науки, який вивчає економічну систему або економічний спосіб виробництва на рівні народного господарства, досліджує закони і суперечності розвитку національної економіки, механізм взаємодії різних сфер суспільного відтворення, способи впливу держави на функціонування економічної системи та ін. Теоретичним вираженням цих процесів є підсистема економічних знань (див. Знання економічні). Предметом М. є економічна діяльність суб'єктів господарювання на рівні національної економіки. Для дослідження макроекономічних процесів комплексно використовують усі елементи діалектичного методу дослідження (філософські та загальнонаукові принципи, закони і категорії діалектики, закони і категорії економічної теорії та ін.), що дає змогу обґрунтувати економічний зміст певної сукупності (або підсистеми) макроекономічних категорій (продуктивні сили, економічна власність, товарне виробництво, ринок, національний дохід, національне багатство, сукупний суспільний продукт, відтворення, виробництво, обмін, розподіл та ін.), з'ясувати внутрішньо необхідні, сталі й сутнісні зв'язки (в т.ч. кількісні та якісні) між ними, вплив основних методів регулювання (економічних, правових та адміністративних) на розвиток і функціонування цілісної економічної системи. Персоніфікатором дії та функціонування таких законів є населення країни (домогосподарства), окремі держави, суб'єкти підприємництва, основні класи суспільства та ін. в їх взаємодії. Складові макроекономічного аналізу — з'ясування впливу на розвиток національної економіки міжнародних, природних, демографічних та інших чинників. Важливим методом макроекономічного аналізу є моделювання. Важливими моделями, які розробляє М., є моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції, модель мультиплікатора, модель економічної рівноваги, грошового ринку, економічного зростання та ін. Основними макроекономічними показниками в системі національних рахунків є ВНП, ВВП, національний дохід, сукупний попит та сукупна пропозиція, сукупні видатки, заощадження та інвестиції та ін. у номінальному та реальних вимірах. Першою спробою аналізу макроекономічних процесів є "Економічні таблиці" Ф.Кене (1758), в якій він намагався вирішити проблему відтворення суспільного продукту. У XIX ст. ця проблема була розроблена на якісно новому рівні у схемах простого й розширеного відтворення К.Маркса. Проте макроекономічні теорії XVIII—XIX ст. виконували здебільшого суто теоретичну функцію. Вперше практична функція М. була втілена у праці Дж. Кейнса "Загальна теорія відсотка, зайнятості і грошей" (див. Кейнсіанство). У зв'язку з цим однією з центральних проблем в М. є з'ясування ролі держави (отже, її функцій) у системі макроекономічного регулювання, зокрема її вплив на економічну рівновагу, послаблення макроекономічної нестабільності, проведення нею різних форм економічної і соціальної політики. У повоєнний період теорію Кейнса збагатили його послідовники, вона отримала назви "неокейнсіанство", "посткейнсіанство". Конкурував з ними інституціонально-соціальний напрям у розвитку економічної науки, неолібералізм. Об'єктами макроекономічного аналізу є грошовий ринок, ринок робочої сили (в т.ч. ринок праці), економічне зростання, зовнішньоекономічна діяльність та ін., ринок позичкового капіталу тощо. М. органічно пов'язана з мікроекономікою та світовим господарством. Основними функціями М. є теоретична, практична та гносеологічна.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити