Економічний енциклопедичний словник

Макроекономічний аналіз — галузь економічної науки, яка вивчає фактичний стан економіки країни (або світової економіки), окремих сфер народного господарства шляхом використання сумарних економічних показників і макроекономічного моделювання. Категоріями М.а. є: національне виробництво, національний дохід, внутрішній попит, заощадження, інвестування та ін. М.а. виник водночас з економічною наукою (в економічних таблицях Ф.Кене XVIII ст. подано першу макроекономічну модель господарського життя). Елементи М.а. є й у працях представників класичної школи політекономії. К.Маркс став засновником теорії, яка цілком ґрунтується на макроекономічному підході. Розвиткові М.а. у XX ст. сприяли праці Дж. Кейнса, які започаткували методологію системи національних рахунків. Макроекономіка розглядає макроекономічні явища в їх сукупності, використовує моделі функціональних зв'язків між агрегованими показниками. У М. а. використовують такі методи: 1) діалектичний (метод сходження від абстрактного до конкретного); 2) статистичні методи групувань, середніх величин, кореляційно-регресійного аналізу, аналізу рядів динаміки, індексний, графічний та ін.; 3) економіко-математичні — економіко-математичне моделювання (побудова макроекономічних моделей для аналізу та прогнозування економічних систем на макрорівні). Головний інструмент і джерело інформації М.а. — система національних рахунків, яка відображає основні обсяги та пропорції економічного розвитку країни, пов'язані з виробництвом і споживанням продуктів і послуг, розподілом і перерозподілом доходів, формуванням національного багатства країни. М.а. передбачає такі етапи: 1) вивчення економічної діяльності домогосподарств і підприємств (фірм, компаній), зокрема механізму ринкових цін; 2) аналіз сукупних витрат приватного, колективного та державного секторів економіки (споживчих витрат, інвестицій, експорту та імпорту) з використанням моделі "витрати-випуск"; 3) аналіз обох факторів водночас для визначення їх впливу на практику: рівень національного виробництва, інфляції та ін. Важливі напрями М.а. — вивчення рівня життя, зайнятості, соціального захисту населення, рівноваги між попитом і пропозицією на окремих ринках (ресурсів, продуктів та послуг) і в масштабах національного ринку та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити