Економічний енциклопедичний словник

Мале підприємство — підприємство з незначною кількістю працівників, невеликими обсягами здебільшого ризикової діяльності (виробничої, торговельної, наукової та ін.) та обсягів виробництва, власник якого несе повну відповідальність за результати господарювання, самостійно приймає управлінські рішення з метою привласнення прибутку. Похідними цілями діяльності М.п. є виробництво високоякісних товарів і послуг з низькою собівартістю, завоювання певної ніші на ринку, задоволення споживчого попиту населення та ін. За формами власності розрізняють М.п. з приватною (трудовою та капіталістичною) і М.п. з колективною власністю. У розвинених країнах світу до М.п. у різних країнах відносять неоднакові за розміром підприємства (у США та країнах ЄС це, наприклад, підприємства, на яких зайнято до 500 працівників, в Україні у промисловості та будівництві — до 200, а в інших галузях сфери матеріального виробництва — до 50 працівників). Найбільша кількість М.п. — у США, Японії та Італії. Щодо структури народного господарства М.п. переважають у сфері послуг, роздрібної торгівлі, сільському господарстві. Основними кількісними критеріями віднесення підприємств до категорії малих є: кількість зайнятих на них, обсяг валового виторгу, обсяг податку, балансова вартість активів. У 2000 у США з понад 25 млн підприємств до М.п. належало приблизно 22 млн, у Великобританії бл. 96% підприємств є малими, в Італії з 800 тис. промислових підприємств 99% — малі та середні, в Польщі — бл. 2 млн таких підприємств. В Україні М.п. 1990 було 10 тис., 2003 — 273 тис. (у середньому на М.п. працює 7 осіб, а обсяг створеної продукції у загальних обсягах виробництва — 7,7% 2003). Серед них до колективної форми власності 2000 належало 72%, 2003 — 71%; до приватної відповідно 21 і 22%. Проте їхня частка в сукупних доходах незначна. Так, у США М.п. привласнювали до 10% валових доходів, однак вони забезпечують переважну більшість робочих місць. Значна розбіжність між великою кількістю М.п., кількістю зайнятих на них, з одного боку, та відносно незначним валовим доходом, внеском у створення ВВП — з іншого, пояснюється: 1) нижчою продуктивністю праці на М.п. (порівняно з великими); 2) їх неспроможністю впроваджувати новітні капіталоємні досягнення науки і техніки; 3) промонополітичною політикою ножиць цін (завищених на товари і послуги великих підприємств та занижених на створювані в М.п. блага); 4) внаслідок вищих відсотків на отримувані М.п. кредити; 5) певною мірою через дискримінаційні контрактні відносини значної кількості М.п. з гігантськими компаніями; 6) намаганням значної частини людей, які не мають підприємницького хисту, створювати нові підприємства, відсутністю належного досвіду в управлінні цими підприємствами в осіб, які мають такий хист. Незважаючи на ці негативні тенденції кількість М.п. у розвинених і слаборозвинених країнах світу зростає. Зокрема, у США на початку XX ст. налічувалося 300 тис. М.п., в середині 60-х — бл. 5 млн, на початку XXI ст. — понад 22 млн. "Ренесанс" малого бізнесу почався з розгортанням НТР, яка посилює спеціалізацію, кооперування виробництва, формує великий попит на вузькоспеціалізовану продукцію, на інтелектуальні види продукції — нові ідеї, "ноухау", на роль М.п. як експериментаторів та ін. Набули розвитку ризикові (венчурні) підприємства. Кожна п'ята новинка науки і техніки, впроваджена великими компаніями розвинених країн світу, запозичена у невеликих фірм і дає високий комерційний результат. Сутність М.п. з урахуванням вимог принципу суперечності розкривається в сукупності переваг і недоліків їхньої діяльності. Переваги М.п.: 1) гнучкість і мобільність в управлінні та організації виробництва; 2) повніше використання робочої сили та устаткування, менший рівень невикористаних основних фондів (на великих підприємствах не завантажені в середньому 75% виробничих потужностей); 3) раціональна організаційна структура підприємства; 4) швидка адаптація до кон'юнктури ринку, місцевих умов, запитів споживачів, оперативне оновлення асортименту продукції; 5) можливість швидкого впровадження значної частини нових ідей, проектів і створення нових зразків продукції; 6) невисокі експлуатаційні витрати; 7) відносно невеликий капітал для створення підприємства; 8) можливість зменшення витрат виробництва за рахунок вузької спеціалізації, економії на управлінських витратах; 9) високі шанси на успіх; 10) значна роль у створенні нових робочих місць; 11) істотне значення у формуванні середнього класу; 12) створення конкурентного середовища як важливої рушійної сили економічного прогресу; 13) формування підприємництва як фактора соціально-економічного прогресу. Недоліками діяльності М.п. є 1) вища інтенсивність праці за рахунок тривалішого робочого дня, використання сімейної праці; 2) економія на умовах праці, техніки безпеки; 3) обмеженіша можливість підвищувати кваліфікаційний рівень найманих працівників; 4) значні труднощі з фінансуванням, отриманням кредитів, недостатність оборотних засобів, заборгованість та ін.; 5) відсутність профспілок, а отже, тих прав в управлінні виробництвом, які завоювали наймані працівники на великих підприємствах; 6) неможливість впроваджувати найпрогресивніші форми й методи організації виробництва; 7) сукупність М.п. своєю діяльністю формує загалом стихійний характер розвитку немонополізованого сектора економіки, де лише частково діє закон планомірного розвитку (тією мірою, якою ці підприємства залучені в контрактні відносини з великими компаніями та державою). Тому у США, наприклад, 1999—2000 щорічно розорювалось понад 543 тис., а виникало 576 тис. підприємств. Те саме характерно і для М.п. в інших країнах. Сутність М.п. також слід аналізувати в контексті виконуваних ними функцій (новаторської, організаційної, господарської, соціальної та особистої). Найістотнішу роль (навіть порівняно з великими підприємствами) відіграють М.п. у реалізації особистої функції підприємництва (самореалізації власної мети підприємця, отримання ним задоволення від своєї діяльності).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити