Економічний енциклопедичний словник

Менеджмент кадровий (персоналу) — цілеспрямований, активний вплив управляючих (кадрових менеджерів) підприємства (фірми, компанії) на підвищення виробничої й творчої активності працівників та розробку перспективної і поточної кадрової політики. М.к. почав формуватися в розвинених країнах світу з розгортанням НТР, посиленням ролі особистісного фактора (розумових, організаторських, творчих здібностей людини) у процесі виробництва. Головні принципи М.к.: 1) працівник — основне джерело підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва; 2) залучення працівників до вироблення та ухвалення управлінських рішень; 3) посилена увага до людини (її індивідуальності, ціннісних орієнтирів, гідності, свободи, цілей та ін.); 4) формування в компанії багатьох лідерів і новаторів, виправданого ступеня ризику; 5) максимальна турбота про кожну людину (умови її праці, рівень освіти та кваліфікації, стан здоров'я, психологічний стан); 6) дотримання національного законодавства про працю, повага до прав людини — працівника і людини — власника; 7) поєднання поточних і перспективних потреб підприємства у працівниках, формування довготермінової кадрової політики; 8) оптимальне поєднання індивідуальних, колективних і суспільних інтересів працівників; 9) співпраця з профспілками; 10) кадровий менеджер повинен найбільшою мірою володіти необхідними рисами та якостями керівника (див. Менеджер). М.к. вирішує також комплекс тактичних (організація добору працівників; підготовка, перепідготовка та підвищення їх кваліфікації; організація просування на вищі посади; звільнення працівників; поточний облік і планування потреб у кадрах різних професій і кваліфікацій та ін.) і стратегічних (розробка стратегічної кадрової політики — вдосконалення критеріїв добору кадрів; перекваліфікація працівників у разі зміни профілю виробництва, переходу на нові технології; орієнтація на омолодження кадрів за одночасного використання досвідчених працівників як консультантів, координаторів окремих проектів; залучення працівників до вироблення та ухвалення управлінських рішень, пов'язаних з формуванням і розвитком сучасних рис людини — працівника і людини — власника; вжиття відповідних заходів для зменшення плинності кадрів; допомога у працевлаштуванні за масових звільнень; робота над удосконаленням оцінки результативності праці робітників і службовців) завдань. Водночас у різних країнах існує своя специфіка здійснення кадрової політики (див. Менеджмент японський).Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити