Економічний енциклопедичний словник

Метод економічного експерименту — комплексне дослідження певної сукупності економічних явищ та процесів і оснований на ньому науковий дослід — моделювання в штучних або природних умовах, що передбачає активне втручання в перебіг подій і спостереження за їх результатами. Мета економічного експерименту — перевірка гіпотез, концепцій, програм, вироблення та надання практичних рекомендацій у сфері управління економічною системою, повніше обґрунтування теорії досліджуваних явищ і процесів. Механізм проведення економічного експерименту передбачає вивчення окремого соціально-економічного об'єкта за зміни одного чи кількох факторів і незмінних інших факторів. Експеримент проводять у масштабі підприємства, галузі, регіону, окремої сфери народного господарства або країни. За рівнем наближеності до практики розрізняють реальні економічні експерименти (процес відбувається в конкретному економічному середовищі), модельовані (штучно створена ситуація, що не позначається на реальному функціонуванні системи), імітаційні (форма ділових, господарських ігор). За метою виокремлюють — господарські та дослідницькі економічні експерименти, за результатами впливу — стимулюючі та дестимулюючі. Без теоретико-методологічного обґрунтування і відповідних методичних розробок експеримент перетворюється на суб'єктивну, волюнтаристську дію. Тому його основними етапами є методолого-теоретична та організаційна підготовка (розробка методології експерименту, в т.ч. плану-програми, кадрове, фінансове, інформаційне забезпечення тощо); проведення експерименту і спостереження за його перебігом; обробка та аналіз отриманих даних, оцінка наслідків, прийняття рішень, обґрунтування висновків, упровадження результатів дослідження в практику господарювання.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити