Економічний енциклопедичний словник

Міжнародна валютна ліквідність — здатність валютної системи своєчасно забезпечувати міжнародні економічні відносини за допомогою платіжних засобів. У кількісному аспекті М.в.л. — комплекс доступних джерел фінансування та кредитування світового платіжного обороту, резерви центральних емісійних банків, казначейств і стабілізаційних фондів, необхідних для своєчасного погашення зобов'язань країни за її зарубіжними товарними і кредитними операціями. Основними елементами цього комплексу є запаси: 1) вільно конвертованих валют; 2) золота; 3) СПЗ (спеціальних прав запозичення), які давали країнам — учасницям угоди про створення СПЗ у межах МВФ можливість отримувати конвертовану валюту з особливого рахунку цього фонду; 4) резервна позиція країни у МВФ, яка означає можливість запозичення частини невикористаного країною внеску у статутний капітал цього фонду; 5) окремі види міждержавного короткотермінового кредиту (наприклад, у рахунок погашення кредиту типу "своп" між центральними банками провідних держав світу про взаємний обмін валютами). Деякі з цих джерел через інфляцію, коливання валютних курсів мають не абсолютну, а умовну ліквідність, неоднакову платоспроможність у різний час. Розрізняють дві категорії М.в.л.: внутрінаціональну (характеризує стан зовнішньої платоспроможності окремої країни) і світову (характеризує стан платоспроможності усіх країн світу). Відповідно до цього існують показники М.в.л. і різноманітні методики визначення її рівня. Основними показниками рівня (ступеня) М.в.л. є: 1) співвідношення між сукупними золотовалютними резервами центральних банків усіх країн і світовим імпортом; 2) норма обслуговування зовнішнього боргу — співвідношення суми платежів зовнішніх зобов'язань країн і суми іноземної валюти, отриманої від експорту товарів і послуг (задовільним вважається такий рівень за норми обслуговування державного зовнішнього боргу меншої за 25%). Узагальнений показник М.в.л. з урахуванням їх якості — це забезпеченість світового платіжного обороту (зовнішніх зобов'язань національних господарств) задовільними за кількістю і якістю платіжними засобами. Ступінь М.в.л. залежить від двох груп факторів: 1) факторів кількісної визначеності — обсягу міжнародних ліквідних засобів, масштабів міжнародного платіжного обороту, сальдо платіжних балансів; 2) факторів якісної визначеності — якості платіжних резервів, їх структури; валютного курсу та його зміни; динаміки знецінення резервних валют; зміни попиту на резервні валюти на світових ринках; зовнішньої заборгованості країн-емітентів цих валют та ін. Рівень М.в.л. сучасного світового співтовариства незадовільний: 1990 він становив 35,5% (за півстоліття скоротився у 3,3 разу) і до початку XXI ст. не поліпшився. Так, у 1998—2000 обсяг банкрутств і дефолтів на ринку боргових зобов'язань збільшився з 22 до 47 млрд дол. Важливість М.в.л. у розвитку національних економік і світового господарства загалом, а також її відносна нестійкість (внаслідок їх нерівномірного розподілу та ін.) потребують механізму ефективного регулювання системи міжнародної ліквідності, якого нині не існує. Використовують лише окремі методи регулювання, серед яких виділяють дві категорії: перша — коригувальні методи, спрямовані на стримування валютних активів, запобігання відпливу або концентрації ліквідних засобів з допомогою кредитно-грошової політики; друга — компенсаційні методи, спрямовані на створення нових видів ліквідних засобів на зразок СПЗ, євро).





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити