Економічний енциклопедичний словник

Міжнародний рух капіталів — комплекс міжнародних економічних відносин, які розвиваються між суб'єктами різних країн з приводу переміщення капіталу в різних формах з одних країн в інші з метою отримання транснаціонального прибутку, розв'язання певних економічних, соціальних (іноді — політичних) проблем як країн — експортерів капіталу, так і країн-імпортерів. М.р.к. є матеріальною основою інтернаціоналізації підприємницької діяльності та відтворення. Виділяють дві категорії причин необхідності М.р.к. До першої відносять: 1) стан національної економіки, за якого певна частина національного капіталу не може бути використана з достатньо високою і прийнятною рентабельністю, прибутковістю, тому необхідно шукати об'єкти вигідного його використання в інших країнах; 2) за високого і зростаючого рівня міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва, підвищення їх ефективності та рентабельності капіталу необхідна транснаціоналізація частини господарської діяльності; 3) за умов загострення міжнародної конкуренції товарів і послуг виникають проблеми, які для свого розв'язання на основі вивезення капіталу вимагають фінансування зовнішньої економічної діяльності, посилення на цій основі конкурентоспроможності національних компаній на зовнішніх ринках або заміни цієї діяльності створенням за кордоном власних фірм і компаній; 4) вивезення певної частини (іноді значної) національного капіталу через економічну та політичну нестабільність. До другої категорії (можливість М.р.к.) належать такі причини: 1) нерівномірність економічного розвитку країн, міжнародних монополій і ТНК, що змушує шукати прибутковіші об'єкти для своїх інвестицій; 2) дія закону монополізації виробництва і капіталу та виникнення могутніх монополій, які володіють значними фінансовими, виробничими, науково-технічними ресурсами для провадження економічної діяльності в міжнародному масштабі; 3) окремі держави мають у своєму розпорядженні величезні фінансові ресурси і намагаються вирішити свої міжнародні проблеми за допомогою експорту капіталу; 4) сприятливий інвестиційний клімат у країнах, які прагнуть залучити необхідні фінансові кошти з-за кордону. Сутність, роль і значення М.р.к. у світовій економіці комплексно розкривається в його функціях. Такими функціями є: 1) розподільча — переміщення капіталу між країнами певним чином коригує розміщення продуктивних сил і розподіл світового ВВП та світового доходу між країнами і галузями світового господарства; 2) стимуляційна — підвищення ефективності національних економік і світового господарства загалом, раціональніше використання різноманітних ресурсів у масштабі світового господарства; 3) політична — прямий або опосередкований вплив на формування і провадження внутрішньої та зовнішньої політики окремих країн, регіонів, світової політики. М.р.к. здійснюється у формі позичкового та підприємницького капіталу, а міждержавний рух останнього відбувається у вигляді прямих або портфельних інвестицій. М.р.к. у процесі свого розвитку, перетворення ТНК і ТНБ на головні суб'єкти світо-господарських зв'язків та ін. чинників зазнав помітних кількісних та якісних змін. Кількісні зміни — зростання темпів і масштабів М.р.к. Загальний обсяг зарубіжних інвестицій зріс із 44 млрд дол. 1914 до 51 млрд дол. 1945, з 123 млрд 1960 до 345 млрд дол. 1972, 7 трлн дол. 1996 (майже 4,3 трлн дол. — портфельні інвестиції, решта — прямі). У 1996 прямі іноземні інвестиції становили 2,7 трлн дол., а загальний обсяг прямих інвестицій 2000 становив понад 1 трлн дол., але у наступні два роки значно скоротився (див. Вивезення капіталу). Якісні зміни в М.р.к. — це, по- перше, високий ступінь його концентрації та монополізації величезними ТНК і ТНБ (див. Транснаціональні корпорації). По-друге, М.р.к. став невід'ємним елементом процесів національного відтворення. По-третє, наприкінці XX— на початку XXI ст. відбувається міжнародний кругооборот та оборот функціональних форм капіталу на інтернаціональній і глобальній основі. По-четверте, значні масштаби М.р.к. стають матеріальною основою формування "подвійних економік" країн — експортерів капіталу та іноземних секторів в економіці країн — імпортерів капіталу. У процесі М.р.к. виникають окремі закономірності (див. Закономірності міжнародного руху капіталів).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити