Економічний енциклопедичний словник

Міжнародні економічні відносини — внутрішня організація світового господарства, законів його розвитку і функціонування, властивих як світовому господарству загалом, так і окремим формам цих відносин. За структурою М.е.в. — система техніко-економічних, організаційно-економічних і відносин економічної власності між економічними суб'єктами різних країн. Становлення і розвиток М.е.в. — безпосередній результат поступової інтернаціоналізації системи продуктивних сил, поглиблення міжнародного поділу праці, гармонізації національних господарських механізмів, уніфікації права. Міжнародні техніко- економічні відносини — це відносини міжнародної спеціалізації, виробничого та науково-технічного кооперування, а також комбінування виробництва, міжнародної концентрації виробництва та ін., які формують матеріально-речову форму інтернаціоналізації продуктивних сил і разом з останніми утворюють міжнародний технологічний спосіб виробництва. Основою М.е.в. є міжнародний поділ праці. Міжнародні організаційно-економічні відносини — це проведення спільних маркетингових досліджень, процес уніфікації відносин менеджменту, управління спільними підприємствами, обмін досвідом між країнами у різних сферах і галузях та ін. Міжнародні відносини економічної власності — це процес привласнення суб'єктами М.е.в. різноманітних об'єктів — товарів, послуг, робочої сили, інтелектуальної власності та ін. у всіх сферах суспільного відтворення, тобто у безпосередньому виробництві, розподілі, обміні та споживанні (див. Інтегрована капіталістична власність). Суб'єктами М.е.в. є різні рівні держави (центральний, федеральний і муніципальний), державні підприємства та організації, різноманітні міжнародні організації, міжнародні фінансово-кредитні інститути, ТНК і ТНБ, а також національні підприємства, фірми і компанії, які провадять значну частину господарської діяльності. Таким чином, єдність міжнародного технологічного способу виробництва і міжнародних відносин економічної власності формують міжнародний суспільний спосіб виробництва. Структуру М.е.в. також можна розглядати з точки зору різних сфер суспільного відтворення. Так, у сфері безпосереднього виробництва здійснюється міжнародний суспільний поділ праці в різних формах і насамперед в одиничній формі, тобто спеціалізація між окремими національними компаніями (подетальна, повузлова, предметна, потехнологічна), спеціалізація у сфері науково-технічних, проектно-конструкторських та інших розробок. У сфері обміну відбувається міжнародна торгівля різноманітними об'єктами, насамперед товарами і послугами, у сфері розподілу має місце розподіл створеного необхідного і додаткового продуктів через механізм ціноутворення, привласнення міжнародними організаціями і насамперед фінансово-кредитними інститутами частини національного доходу різних країн та його перерозподіл. У сфері споживання відбувається поступова інтернаціоналізація виробничого і особистого споживання інтегрованих країн. Основним формам М.е.в. властиві свої закони і закономірності, внутрішні суперечності, що розвиваються передусім внаслідок взаємодії національного (одиничне), регіонального (наприклад, у межах ЄС, яке представляє особливе) і глобального (загальне). Інфраструктура М.е.в. представлена передусім міжнародними економічними, соціальними та фінансово-кредитними організаціями світового масштабу. До них належать ГАТТ/СОТ, Світовий банк, МВФ, Міжнародна торгова палата та ін. Крім них, слід розрізняти міжнародні економічні та фінансово-кредитні установи на регіональному рівні: ЄБРР, Рада міністрів ЄС, Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк та ін. У процесі формування і розвитку єдиного світового господарства на основі інтернаціоналізації економічного способу виробництва зростає необхідність забезпечення його економічної рівноваги, тобто збалансованого розвитку й формування важливих макроекономічних пропорцій. М.е.в. на початку XXI ст. характеризуються, з одного боку, соціалізацією (в межах регіональних економічних угруповань типу ЄС), а з іншого — поглибленням диференціації між слаборозвиненими і розвиненими країнами світу, зростанням підпорядкованості перших останнім через механізм міжнародного ціноутворення, втому мізків, міграцію капіталу, дискримінації на різних видах ринків та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити