Економічний енциклопедичний словник

Мода економічна — найдосконаліший на даний момент стиль (спосіб) економічної діяльності, а отже, безпосереднього виробництва, обміну, розподілу і споживання, який втілюється у створенні модних високоякісних товарів і наданні відповідних послуг. Етимологічно (англ. mode — спосіб дій та свідомо впроваджуваних явищ) М. — це найсучасніша цілеспрямована система заходів з організації економічної діяльності у різних сферах суспільного відтворення. Як соціально-психологічне явище мода означає визначальну манеру поведінки особи, колективу, соціальних груп і класів у суспільстві, зокрема, щодо одягу, житла, інших предметів побуту. Крім найдосконалішого цілеспрямованого способу економічної діяльності фізичних та юридичних осіб у різних сферах суспільного відтворення, М.е. можна розглядати як найсучаснішу систему дій щодо організації з боку суспільства, передусім держави, різних метасистем, підсистем, елементів і компонентів економічної системи. Так, щодо безпосереднього процесу виробництва та продуктивних сил у розвинених країнах світу така система дій включає впровадження новітніх технологій, форм і методів організації виробництва, передових досягнень науки, найпрогресивніших форм і систем заробітної плати, створення сприятливих умов праці та ін. Щодо техніко-економічних відносин така система передбачає передусім досягнення оптимальних масштабів економічно ефективних підприємств (ефект масштабу), поглиблення суспільного поділу праці в одиничній формі на національній та інтернаціональній основах, оптимальну ротацію робочих місць тощо. В межах організаційно-економічних відносин М.е. означає запровадження гуманістичних форм менеджменту, участь широкого кола працівників в управлінні виробництвом, запозичення передового досвіду та ін. Щодо відносин економічної власності М.е. вимагає подолання соціально-економічного відчуження найманих працівників від засобів виробництва, запровадження реального плюралізму форм власності, орієнтацію на трудову колективну власність, формування реальних власників через акціонерну форму власності тощо. В межах господарського механізму М.е. передбачає запровадження національного економічного демократичного планування, оптимальне поєднання переваг ринкового саморегулювання з раціональним державним і наддержавним регулюванням та ін. Україна впродовж 90-х XX— початку XXI ст. дедалі більше відходила від вимог М.е.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити