Економічний енциклопедичний словник

Національні рахунки — комплекс балансових таблиць у формі бухгалтерських рахунків (принцип подвійного запису), а отже, взаємопов'язаних розрахунків, які характеризують кругообіг товарів і доходів між суб'єктами економічної діяльності у процесі безпосереднього виробництва, обміну, розподілу і кінцевого використання в межах національної економіки і створюються для обґрунтування економічної політики держави, планування та економічного прогнозування народного господарства, зв'язку теорії з практикою. Крім того, така система є важливим засобом регулювання макроекономічних процесів. Засновником цього методу був Ф.Кене, який розкрив його сутність у праці "Економічна таблиця". Ідеї Ф.Кене набули подальшого розвитку у працях К.Маркса, Дж.Кейнса, А.Боулі, С.Кузнеця, Дж.Стемпа, Р.Стоуна та ін. Однією з досконалих систем національного рахівництва була французька, розроблена 1938. Удосконаленим варіантом цієї системи стала розширена система національного рахівництва, видана 1976. Перший варіант міжнародної системи національного рахівництва був опублікований 1950 Організацією Європейського економічного співробітництва. На її основі 1958 створена стандартна система національного рахівництва. Серед національних систем найбільш досконалою була англійська, розроблена лауреатом Нобелівської премії Р.Стоуном. Модифікованим і спрощеним варіантом цієї системи стала система національного рахівництва ООН, яка застосовувалася у більше ніж 100 країнах світу. Країни ЄС розробили на її основі Європейську систему інтегрованих економічних рахунків (ЄСІЕР). У 1993 ООН на основі удосконалення методів національного рахівництва та з урахуванням переваг ЄСІЕР прийняла сучасну систему національних рахунків. В основу системи національного рахівництва покладено рахунки благ, послуг і виробництва, доходів і споживання, нагромадження, створення вартості поза виробництвом (переоцінки); баланси, якими відкриваються (матеріальні та фінансові активи і пасиви на початок періоду, а також сальдо цих рахунків) і закриваються (активи і сальдо рахунків на кінець періоду) ці рахунки. За сферами господарської діяльності в системі національного рахівництва розрізняють рахунки внутрішньої економіки (товарів і послуг, доходів, виробництва, розподілу доходів, інвестицій і, насамперед, капітальних витрат, фінансовий рахунок) та рахунки зовнішні (інших країн) — зовнішніх боргів і кредитів, поточних операцій з іншими країнами та ін. Рахунки внутрішньої економіки включають рахунки інституціональних секторів резидентів, тобто економічних одиниць, що функціонують на певній території протягом не менше ніж одного року (не фінансові підприємства, домашні господарства, державні установи та фінансові установи). Рахунки зовнішнього сектору включають інституціональні економічні одиниці — резиденти, що працюють за межами країни. Крім того, до рахунків внутрішньої економіки належать посольства, військові бази, науково-дослідні організації певної країни на території інших держав, але не включаються відповідні інститути іноземних держав і представництва міжнародних організацій на її території. До категорії не фінансових підприємств належать суб'єкти господарювання, які випускають матеріальні блага і надають послуги не фінансового характеру, а також підприємства, які виконують відповідні функції, але не мають юридичної самостійності (так звані квазіпідприємства). Побудова системи національного рахівництва у формі бухгалтерських рахунків означає, що національні рахунки кожного сектору поділяються на активні та пасивні. Так, в активних рахункаїх майна (крім них виділяють рахунки потоків, у яких реєструються результати договорів економічних агентів) відображається сукупність матеріальних благ, які перебувають у власності окремої господарської одиниці, а також надані нею кредити, а у пасиві — її борги. У Н.р. зроблена спроба узагальнити інформацію про перебіг економічних операцій — найпростіших актів господарської діяльності, тобто створення, переміщення матеріальних благ і послуг, а також прав власності на різні блага. З цією метою всі види операцій поділяють на операції з товарами і послугами (їх виробництво всередині країни або одержання шляхом імпорту; використання на кінцеве споживання або на виготовлення інших благ, експорт частини продукції; інвестування частини ресурсів); операції розподілу (розподіл доходів і капіталу, тобто передання прав володіння акціями, облігаціями, переказ валюти та інших цінностей з інших країн тощо); фінансові операції (характеризують динаміку зміни активів і пасивів, різних видів заборгованості у зв'язку з рухом готівки, надання кредитів та ін.). Між основними показниками системи Н.р. має існувати рівність. Сутність системи Н.р. повніше розкривається в її функціях. На думку французького економіста Л.Столерю, такими функціями є сприяння економічній політиці (для чого необхідно складати короткотерміновий прогноз у формі зведеної економічної таблиці), економічному прогнозуванню (для чого у формі взаємоузгоджених показників треба обґрунтувати довготерміновий прогноз розвитку економіки, доцільності, структурних змін), оцінювання рівня життя різних соціальних верств і груп населення порівняно з аналогічними показниками в інших країнах (а отже, слугує засобом соціальної політики), а також зв'язок теорії з практикою. Згідно з методологією ООН, з ВВП слід вираховувати прямі і непрямі витрати, пов'язані з виїздом спеціалістів за кордон, а також втрачені через еміграцію економічні вигоди.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити