Економічний енциклопедичний словник

Нерівномірність економічного розвитку — нерівномірний і стрибкоподібний розвиток окремих підприємств, галузей, сфер економіки (у межах національних країн) і країн, регіонів, передових наукомістких галузей промисловості (у межах світового господарства). Первинна ланка Н.е.р. — нерівномірність і стрибкоподібність розвитку окремих підприємств, фірм, компаній. Оскільки панівною і найдинамічнішою формою компаній є монополістичні (в т.ч. олігополістичні) підприємства, насамперед ТНК, Н.е.р. виявляється передусім у нерівномірності й стрибкоподібності розвитку ТНК, що, своєю чергою, значною мірою зумовлює Н.е.р. ТНБ. З огляду на те, що підприємство, фірма або компанія — єдність речового змісту і суспільної форми, Н.е.р. конкретизується у нерівномірному розвитку цих двох сторін. Так, Н.е.р. технологічного способу виробництва в межах підприємницьких структур означає нерівномірний розвиток техніки і технології, здійснення НДДКР, підвищення загальноосвітнього і професійного рівня найманих працівників, управлінських кадрів, упровадження новітніх форм і методів організації виробництва та ін. Н.е.р. економічної власності — у невідповідності змін між прогресом технологічного способу виробництва в межах підприємства, фірми або компанії, загалом та окремих їх елементів зокрема, з одного боку, і еволюцією відносин привласнення між різними категоріями найманих працівників і власниками даних структур — з іншого. Йдеться передусім про зростання продуктивності праці на підприємстві, фірмі чи компанії та оптимальну частку найманих працівників у створеному ними додатковому продукті. Якщо керівництво цих структур не узгоджує через господарський механізм розвиток названих сторін, це є вагомим чинником послаблення могутності компаній, у т.ч. ТНК. Н.е.р. організаційно-економічних відносин на підприємстві, фірмі або компанії — у нерівномірному впровадженні маркетингових досліджень, передових форм і методів управління та ін. Н.е.р. окремих країн виявляється у нерівномірному розвитку науки (на США 1999 припадало 46% світових витрат на НДККР). Н.е.р. регіонів, передусім високорозвинених і слаборозвинених країн, спричинений передусім процесами глобалізації, перекачуванням значної частини багатства через механізм "ножиць цін", нерівноправним доступом до ринків більшості слаборозвинених держав. Наприкінці 90-х XX ст. вони щорічно втрачали 500 млрд дол. Промислово розвинені країни Півночі з часткою населення 20% володіють 70% світової торгівлі. Отже, Н.е.р. знаходить свій вияв у світовій торгівлі та інших формах міжнародних економічних відносин. У сфері розподілу Н.е.р. виявляється в тому, що відношення частки доходів 20% найбагатшого населення до доходів 20% найбіднішого населення світу 1960 становило 30:1; 1990 — 60:1; 2000 — 90:1. Н.е.р. за капіталізму набуває ознак економічного закону (див. Закон нерівномірності економічного розвитку).Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити