Економічний енциклопедичний словник

Нормативи банківської діяльності економічні — обов'язкові показники, які встановлює Національний банк України для всіх комерційних банків з метою стійкого розвитку банківської системи та захисту інтересів власників і кредиторів комерційних банків. До таких нормативів належать: нормативи капіталу, ліквідності, кредитного ризику, інвестування, валютної позиції. їх дія враховує вимоги Базельського комітету за принципами, згрупованими у такі розділи: 1) передумови ефективного банківського нагляду; 2) ліцензування та структурування; 3) пруденційні вимоги і регулятивні заходи; 4) методи постійного банківського нагляду; 5) інформативні вимоги; повноваження органів банківського нагляду; міжнародна банківська справа. Нормативи капіталу, своєю чергою, визначаються: 1) за допомогою нормативу адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) банку як відношення платоспроможності банку до сумарних активів, зважених на відповідний коефіцієнт ризику (цей норматив має бути не нижчим 8%); 2) нормативу адекватності основного капіталу — відношення основного капіталу банку до його загальних активів (цей норматив має бути не меншим за 4%). Основними показниками нормативів ліквідності є: норматив миттєвої ліквідності (визначається співвідношенням суми коштів на кореспондентському рахунку та в касі до поточних зобов'язань — має бути не меншим за 20%); норматив поточної ліквідності (визначається відношенням активів банку до його зобов'язань з відповідними термінами виконання — має бути не меншим за 100%); норматив короткотермінової ліквідності (обчислюється відношенням високоліквідних активів банку до його короткотермінових зобов'язань — має бути не меншим за 20%). До нормативів кредитного ризику належать: максимальний розмір ризику на одного позичальника (розраховується як відношення сукупної заборгованості за позиками, між банківськими кредитами та врахованими векселями одного позичальника і 100% суми позабалансових зобов'язань, виданих для цього позичальника до капіталу банку — має бути не меншим за 25%; норматив великих кредитних ризиків (обчислюється як співвідношення загальної суми великих кредитних ризиків до капіталу банку). Нормативи інвестування визначаються за допомогою нормативу інвестування в цінні папери окремо для кожної установи (розраховується як відношення коштів, інвестованих на придбання акцій, до капіталу банку — має бути не більшим за 15%); нормативу загальної суми інвестування (визначається як відношення коштів, які інвестуються на придбання акцій певної юридичної особи до капіталу банку — має бути не більшим за 60%).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити