Економічний енциклопедичний словник

Нормативні методи економічного аналізу — методи пізнання та аналізу в економічній теорії, які ґрунтуються на оцінці явищ і процесів на мікро- і ма- крорівнях з погляду справедливості і несправедливості, а отже, значною мірою на урахуванні інтересів найманих працівників. Такі методи використовують через те, що будь-який економічний процес або явище детермінується не лише економічними, а й неекономічними (соціальними, правовими, політичними, національними, культурними і т.п.) причинами і факторами, на розвиток яких впливають інтереси різних класів, верств тощо. Такий підхід значною мірою збігається з соціологічною оцінкою економічних явищ і процесів і відповідає широкому трактуванню предмета політичної економії. З огляду на це, економічна теорія повинна бути нормативною наукою, на відміну від позитивної, представленої підручниками західного типу "Економікс" (див. Позитивна економічна теорія). Основний критерій достовірності теоретичних висновків і положень, отриманих в нормативній економічній теорії, — чітке логічне обґрунтування сутності економічних понять, категорій і законів, наявність висновків стосовно поліпшення становища найманих працівників та дрібних товаровиробників, життєвий рівень яких здебільшого нижчий, ніж найманих працівників. Нормативній економічній теорії властиві значно ширший арсенал елементів діалектичного методу дослідження, глибоке теоретико-методологічне обґрунтування економічних законів і категорій. Так, замість конструктивного і комплексного визначення праці (див. Праця) американський економіст Г.Манків наводить спрощене трактування цієї категорії (праця — це час, який люди присвячують роботі); стверджує, що сутність капіталу — "це знаряддя, які використовують працівники" тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити