Економічний енциклопедичний словник

Оборотні засоби — грошові кошти підприємств, фірм, компаній, які авансуються в об'єкти, що використовуються в межах одного відтворювального циклу або в короткотерміновому періоді (до одного року). Такими об'єктами є: запаси сировини, матеріалів, палива, інструменти, виробничий і побутовий інвентар, запаси готової продукції, в т.ч. кошти у незавершених платежах підприємствам — постачальникам, заділи незавершеного будівництва, тара, а також грошові ресурси (дебіторська заборгованість, короткотермінові фінансові вкладення, готівка та ін.). За джерелами формування О.з. поділяють на власні (чистий прибуток, різноманітні фонди — страхові, цільові, статутний) і залучені (здебільшого кредити банку, боргові зобов'язання та ін.). Розрізняють О.з. нормовані (виробничі запаси, залишки готової продукції на складах, заділи незавершеного будівництва, що плануються підприємством) і ненормовані (відвантажена продукція, грошові кошти й засоби на рахунках). О.з. називають також поточними активами, оборотними фондами. В капіталістичній економіці О.з. набувають специфічної соціально-економічної форми оборотного капіталу. На народних підприємствах вони можуть мати назву «народні оборотні засоби».
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити