Економічний енциклопедичний словник

Оптимальні розміри підприємств — науково обгрунтовані й перевірені практикою розміри підприємств, завдяки яким забезпечуються мінімальні витрати різноманітних ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних) на виробництво і доставку до споживача сукупної маси товарів, у т.ч. окремого екземпляра, у результаті чого досягається найвища ефективність виробництва. Найважливіші фактори, які впливають на О.р.п.: економіко — географічні (наявність сировинних, енергетичних, водних та інших ресурсів, природно-кліматичні умови); характер технологічного способу виробництва (може базуватися на ручній, машинній, автоматизованій праці, а також на їх комбінації); ступінь розвитку таких форм техніко — економічних відносин, як концентрація виробництва, його спеціалізація та комбінування; типи підприємств за характером економічної діяльності (виробничі, торговельні та ін.), за формами власності, за сферами діяльності (місцеві, регіональні, національні та ін.). О.р.п. визначають за допомогою натуральних (кількість і потужність основних засобів праці, кількість працівників, випуск продукції за певний період та ін.) і вартісних (балансова вартість основних фондів, обсяг випущеної продукції у вартісному вимірі та ін.) показників. Критерій оптимальності неоднаковий для різних галузей промисловості. Зокрема, в автомобільній промисловості оптимально мінімальними є підприємства, які щороку випускають не менше 500 тис. легкових і 130 — 150 тис. вантажних автомобілів, а для їх створення потрібно не менше 1 млрд дол.; у взуттєвій промисловості — ті, що випускають 4 — 5 млн пар взуття на рік. У процесі розгортання НТР О.р.п. у більшості галузей поступово зменшуються, а в окремих зростають з одночасним збільшенням мінімальних розмірів. При цьому посилюється ефект економії від масштабу. Так, для галузей обробної промисловості подвоєння випуску забезпечує зниження витрат на 25 — 30%, що, своєю чергою, виявляється у відповідному зниженні цін на одиницю продукції за відсутності монополізації ринків збуту. Слід врахувати міру наближення певного підприємства до оптимального обсягу виробництва або до мінімального рівня витрат виробництва. На думку В. Леонтьєва, кількісні зміни у розмірі підприємств зумовлені тенденцією до оптимізації: якщо їх оптимум є вищим від фактичного розміру, з'являється тенденція до концентрації; якщо нижчим — до децентралізації. Нині домінує тенденція до посилення концентрації. Так, з 1963 по 1993 середній розмір підприємств за статутним капіталом у переробній промисловості США зріс з 2,1 до 4,8 млн дол. (у цінах 1993). За підрахунками економістів, із збільшенням річного обсягу виробництва автомобілів зі 100 тис. до 2 млн витрати на виробництво одного автомобіля скорочуються приблизно на 35%.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити