Економічний енциклопедичний словник

Організація праці — сукупність методів, заходів, спрямованих на впорядкування трудової діяльності, взаємодії людей у процесі праці в чітку та узгоджену раціональну систему для досягнення поставленої мети. Основними підсистемами О.п. є: 1) організація на окремому робочому місці; 2) на рівні окремого трудового колективу, підприємства, фірми, компанії, галузі, установи; 3) на рівні всього суспільства. На взаємодію людей у процесі праці впливають такі найважливіші позитивні чинники: зміна технології, впровадження нової техніки, підвищення загальноосвітнього і загально-кваліфікаційного рівнів робочої сили, якісні зрушення в технологічному способі виробництва, застосування досконаліших методів управління (менеджменту), удосконалення відносин економічної власності, зокрема форм і систем заробітної плати та ін. О.п. на рівні окремого робочого місця передбачає поліпшення умов праці, добір, підготовку та підвищення кваліфікаційного рівня працівників (див. Організація робочого місця). О.п. на рівні окремого підприємства охоплює поліпшення колективних умов праці, розміщення кадрів, використання раціональних форм поділу і кооперації праці, вибір найоптимальніших організаційних форм управління підприємством (лінійної, функціональної, дивізіональної тощо) та організаційно-правових форм (товариство з обмеженою відповідальністю, корпорація тощо), удосконалення нормування і стимулювання колективної праці, організацію оплати праці, зміцнення загальної трудової дисципліни, вміле поєднання матеріальних і моральних стимулів до праці, впровадження раціональних форм відпочинку, поліпшення змісту праці, творчої активності колективу та ін. О.п. на рівні національного господарства характеризується формами і методами залучення людей до праці (наявність економічного чи позаекономічного примусу до трудової діяльності), рівнем розвитку технологічного способу виробництва, розподілу створеного продукту, наявності чи відсутності значних обсягів міграції робочої сили, природно-кліматичними умовами та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити