Економічний енциклопедичний словник

Органічна будова капіталу — вартісна будова капіталу, яка визначається його технічною будовою та адекватно відображає її зміни. Адекватне відображення технічної будови капіталу передбачає передусім абстрагування від зміни ринкової кон'юнктури (наприклад, знецінення капіталу під час економічної кризи, зумовленого різким зниженням курсу акцій) або від коливань ринкових цін (за зміни вартісної будови капіталу внаслідок подорожчання сировини, але за однакової технічної будови О.б.к. не зміниться). Наукове тлумачення сутності О.б.к. передбачає чітке розмежування її та вартісної будови капіталу, їх матеріально-речового змісту і соціально-економічної та вартісної форм. Щодо матеріально-речового змісту складові капіталу — передусім засоби виробництва і робоча сила (змінний капітал). Співвідношення між цими речовими та особистими факторами (між масою засобів виробництва і кількістю працівників) характеризує технічну будову капіталу. Співвідношення цих елементів капіталу у вартісній формі — вартісна будова капіталу, відношення вартості засобів виробництва (авансованого постійного капіталу) до вартості робочої сили (авансованого змінного капіталу), яка приводить у дію засоби виробництва. Вартісну форму факторів виробництва не слід ототожнювати з соціально-економічною формою. Перша відображає, наприклад, вартісну оцінку засобів виробництва за товарного виробництва (простого і капіталістичного), друга — їх характер — здатність бути знаряддям для привласнення чужої праці (якщо йдеться про засоби виробництва) або виступати в ролі змінного капіталу (якщо йдеться про робочу силу). Водночас засоби виробництва на викуплених трудовими колективами підприємствах США втратили соціально-економічну форму капіталу, але зберегли вартісну форму. Зміни в технічній будові капіталу відбуваються під впливом прогресу продуктивних сил, розвитку і поглиблення суспільного поділу праці тощо і відповідно до вимог закону надання руху всезростаючій масі засобів виробництва з дедалі меншими витратами людських зусиль у результаті прогресу продуктивності суспільної праці. Зміна вартісної будови капіталу відносно незалежна від змін його технічної будови, що зумовлено зростанням продуктивності праці в галузях групи А (виробництво засобів виробництва) і групи Б (виробництво предметів споживання), змінами у розмірі заробітної плати під впливом коливання попиту і пропозиції на робочу силу, співвідношенням сил між працею і капіталом, політикою держави в цій сфері та ін. Відносно незалежним є рух вартісної будови капіталу щодо О.б.к., в якій ціни мають збігатися з вартістю товарів і послуг. Однак такий збіг за сучасних умов (за інфляційного і монопольного зростання цін, наявності монопольно високих і монопольно низьких цін тощо) неможливий, тому вартісна будова капіталу, як правило, випереджає О.б.к. Контртенденцією такого випередження є зростання суспільної продуктивності праці. Наслідком дії названого вище закону капіталістичному способу виробництва є економічний закон зменшення змінного капіталу порівняно з постійним, яке значною мірою збігається з підвищенням середньої органічної будови суспільного капіталу. Повний збіг цих величин можливий за умови їх рівності або обчислення вартості будови капіталу з урахуванням його очищення від змін постійного і змінного капіталу, від змін вартості й цін і не відображає змін технічної будови капіталу або кількісно не відображає цих змін. За даними американського економіста В. Перло, в обробній промисловості США за 1950— 1983 кількість робітників і службовців зросла з 16 до 18,7 млн осіб; загальна вартість постійного капіталу — з 66,5 до 723,2 млрд дол. (у поточних цінах), змінного (сума заробітної плати) — з 23,3 до 177,1 млрд дол. На підставі цього він дійшов висновку про зростання О.б.к. з 2,85:1 до 4,08:1. Однак такі підрахунки не відображають зміни вартості будови капіталу, оскільки зроблені в поточних цінах (не очищені від коливань цін) і без урахування змін у технічній будові капіталу, що відбулися за цей період. За сучасного капіталізму в О.б.к. відображаються суперечливі тенденції, зумовлені насамперед суперечностями закону зменшення змінного капіталу порівняно з постійним. Істотно впливає на ці тенденції НТР, з одного боку, перехід до технологічного способу виробництва, що базується на автоматизованій праці, який зумовив швидке зростання постійного капіталу (незважаючи на зниження енерго-, матеріаломісткості та ін.). З іншого — зростає вартість змінного капіталу внаслідок збільшення вартості робочої сили, а в структурі сукупної робочої сили — висококваліфікованих спеціалістів. Тенденції до зростання вартості робочої сили одночасно з впливом факторів, що сприяють здешевленню постійного капіталу (зростання продуктивності праці в галузях групи А, зниження метало - й матеріаломісткості продукції, енергомісткості та ін.) значно послаблюють дію закону зменшення змінного капіталу порівняно з постійним, уповільнюється зростання О.б.к., що істотно модифікує дію закону — тенденції норми прибутку до зниження. Крім того, тенденція до зниження О.б.к. зумовлена процесом монополізації капіталістичного виробництва, зокрема, монополізації найбільш якісної найманої робочої сили, а отже, зростання її вартості на цих підприємствах порівняно з дрібними та середніми. Протилежну спрямованість має швидке зростання вартості одного робочого місця, передусім у сфері матеріального виробництва. Так, у ФРН в 1960 — 1985 капіталовкладення у розрахунку на одне робоче місце збільшились у 10 разів і становили в середньому бл. 200 тис. марок, а в найбільш оснащених галузях — майже 1 млн марок; створення гнучких автоматизованих систем коштувало наприкінці 80-х XX ст. від 2 до 25 млн дол., а одного робочого місця — 1 млн дол. На цей процес суттєво впливають великі профспілкові об'єднання на монополістичних підприємствах, укладаючи колективні договори про стабільне зростання заробітної плати та ін. Важливо і те, що витрати на робочу силу в різних країнах неоднакові, що істотно впливає на О.б.к. в цих країнах. Наприклад, в Японії витрати на робочу силу у вартості реалізованої продукції були наприкінці 80-х XX ст. приблизно в 4 рази більші, ніж у США.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити