Економічний енциклопедичний словник

Підготовка виробництва — комплекс взаємопов'язаних заходів планування та регулювання виробничого процесу, зокрема розробки та освоєння нової й удосконалення вже використовуваної техніки, технології та організації виробництва. Розрізняють передвиробничу П.в. (включає науково-дослідницькі, проектно-конструкторські та інші види робіт, необхідні для організації, освоєння та виробництва нових видів продукції) і оперативну (означає поточну діяльність підприємства щодо виготовлення вже освоєної продукції, а отже, забезпечення необхідних умов і ресурсів для виконання виробничих планів та ін.). З метою ефективного освоєння досягнень науки дотримуються принципів системності (чітке обгрунтування мети процесу П.в., її елементів, раціональної взаємодії між ними та засобів забезпечення), сумісності (забезпечення техніко-технологічної інформаційної та організаційної взаємодії всіх елементів узгодженості системи П.в. з іншими компонентами виробничої системи), керованості (передбачає, що основна мета управління системою П.в. має бути конкретизована в параметрах планування, обліку, контролю та ін.), наступності (необхідність діалектичного зв'язку при формуванні структури об'єкта розробки, за якого зберігаються прогресивні науково-технічні рішення у поєднанні з новими). Ці принципи конкретизуються у науковій П.в. (вивчення можливостей реалізації досягнень науково-технічного прогресу, оновлення основних фондів, маркетингова діяльність тощо), конструкторській П.в. (сукупність взаємопов'язаних процесів оптимізації номенклатури та конструювання об'єктів виробництва з метою використання передової техніки і технології), технологічній П.в. (проектування технологічних процесів, розрахунок норм і нормативів за всіма видами ресурсів, визначення системи контролю тощо), організаційній П.в. (заходи, пов'язані з організаційною перебудовою: розрахунок нормативів організації виробництва, удосконалення спеціалізації виробничих підрозділів і створення нових робочих місць, оптимізація розмірів підприємства та його підрозділів тощо), економічній П.в. (розробка виробничих програм для підприємства і його підрозділів, створення системи стимулювання виробництва, визначення економічного ефекту від впровадження нової техніки і технології організації виробництва і праці тощо), матеріальній П.в. (комплекс заходів, спрямованих на забезпечення виробництва необхідними матеріальними і паливно-енергетичними ресурсами).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити