Економічний енциклопедичний словник

Податкова система — сукупність принципів оподаткування, окремих видів податків, відповідних суб'єктів та об'єктів оподаткування у їх взаємодії, підпорядкованих законам розвитку та функціонування економічної системи за допомогою податкової політики. Складові П.с. — податкова структура (виражає комплекс взаємозв'язків між окремими типами (прямі, непрямі та ін.) та видами податків) і податкова політика (спрямовує розвиток П.с. відповідно до соціально-економічної мети суспільства й економічних законів). Об'єкти оподаткування — заробітна плата, прибуток (у формах підприємницького доходу, торговельного прибутку і земельної ренти), різні види майна (будинки, земля, споруди, автомобілі, цінні папери та ін.), спадщина й дарування. Основними принципами сучасної П.с. є: 1) ефективність, що визначається регулятивною і стимулятивною функціями податків; 2) справедливість — передбачає недоцільність і неможливість перекладання податкового тягаря на бідні верстви населення і навіть частковий перерозподіл через механізм оподаткування частини національного доходу на користь найбідніших верств (робітників і службовців); 3) корисність — стягнені з працівників через П.с. кошти мають здебільшого повернутися до них у формі соціальних витрат; 4) оптимальне співвідношення між економічною ефективністю і справедливістю, що передбачає недоцільність надмірного перерозподілу національного доходу через податковий механізм (оскільки це гальмувало б інвестиції) або вилучення із заробітної плати таких податків, які підривали б зацікавленість безпосередніх працівників у зростанні продуктивності праці; 5) витрати на управління П.с. мають бути мінімальними, само управління повинно ґрунтуватися на раціональних законах, а механізм оподаткування — бути зрозумілим для основної маси платників; 6) стабільність та економічна обґрунтованість податків; 7) посилення стимулятивної та регулятивної функцій за розгортання НТР, впровадження передових досягнень науки і техніки у виробництво. На думку Дж. Брейка і Дж. Печмана (США), П.с. США перерозподіляє грошові ресурси, багатство між різними верствами, секторами економіки, сприяючи досягненню рівності та ефективності, слугуючи регулятивним і стабілізаційним чинником економіки, допомагаючи досягти бажаних для суспільства цілей. Водночас інші вчені дають протилежну оцінку окремих функцій П.с. США. Так, Д. Ньюфілд і Д. Грінфілд (США) стверджують, що "слугуючи об'єктом маніпуляцій з боку найманих юристів і політиків, П.с. не стільки вирівнює, скільки зміцнює владу багатих".

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити