Економічний енциклопедичний словник

Політологія — наука про політику, закономірності розвитку та функціонування політичного процесу, політичної системи і влади, про сутність, форми і методи діяльності суб'єктів політики. Хоча поняття "політика" та інші споріднені поняття і терміни вживались ще у Давній Греції, Римі та Єгипті, наука П. сформувалась лише у другій половині 50-х XX ст. Політика взаємопов'язана і проникає в інші сфери суспільного життя — економічні, правові, соціальні, національні, духовні та ін., які здебільшого у нетривалому періоді набувають політичного значення. Водночас за умов перехідної економіки економічні та політичні процеси тісно пов'язані, перебувають у процесі діалектичної взаємодії (взаємопереходу, взаємопроникнення тощо). Тому предмет П. разом із внутрішніми чинниками політики (політичною системою, державою, владою, політичними партіями, політичною культурою тощо) охоплює її зовнішні зв'язки з іншими сферами суспільства (політичні аспекти економічних, соціальних, правових та інших інститутів і відносин), що дає змогу розглядати П. як інтегративну галузь знань, що включає відповідні предметні грані інших суспільних дисциплін. В основі політологічного аналізу — передусім діалектичний, а також нові методи дослідження політики, політико — культурний, інституціональні та інші методи конкретних наук, що передбачає принцип коеволюції. Особливістю взаємодії політичних та економічних процесів в Україні після здобуття незалежності стало переважання політики над економікою, що виявляється у здійсненні економічної політики під впливом МВФ та інших міжнародних фінансово-кредитних інститутів (зокрема, політики приватизації, цінової, аграрної та ін.), здійсненні економічних реформ в інтересах кланово-номенклатурної еліти (що не відповідає законам розвитку продуктивних сил, передусім основної продуктивної сили), у розриві раціональних (поряд з нераціональними) економічних зв'язків з країнами СНД та ін.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити