Економічний енциклопедичний словник

Право трудове — сукупність правових норм, які регулюють відносини між підприємцями та найманими працівниками, а також трудові відносини у межах не капіталістичних підприємств та організацій. Предмет П.т. — трудові відносини, що виникають у процесі використання працівниками своїх здібностей, навичок і трудового досвіду при виконанні різноманітних трудових функцій, а також відносини щодо їх участі в управлінні підприємствами, відносини щодо працевлаштування, організації праці, професійної підготовки та підвищення кваліфікації на виробництві тощо. Джерела П.т. — нормативно-правові акти, міжнародні договори (Україною ратифіковано приблизно 50 конвенцій МОП, в т.ч. такі міжнародні акти, як Загальна декларація прав людини, Пакт про економічні, соціальні та культурні права, правові звичаї та адміністративні (судові) прецеденти. Важливу роль у регулюванні трудових відносин на мікрорівні відіграє колективний договір.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити