Економічний енциклопедичний словник

Правова демократична держава — держава, у якій законодавчо закріплені основні права та загальнолюдські цінності, а також урегульовані всі сфери суспільного життя і реалізуються на практиці шляхом чіткого розмежування повноважень основних гілок влади і передусім незалежності судової влади, взаємної відповідальності держави та громадян за свої вчинки та зобов'язання за умов їх юридичної рівності. Витоки теорії П.д.д. — у працях Платона, Арістотеля, Т. Гоббса, Д. Локка, Руссо, І.Канта, Г.Гегеля та ін. Основними принципами побудови П.д.д. вони вважали прагнення громадян до свободи, зобов'язання держави дотримуватись проголошених прав громадян, системну урегульованість усіх сфер суспільного життя і насамперед відносин між громадянами та органами державної влади на основі їх взаємної відповідальності. При цьому держава, її окремі та посадові особи повинні відповідати за порушення своїх зобов'язань перед кожним громадянином, з одного боку, як і конкретна особа перед державою, — з іншого. Для цього необхідний чіткий розподіл повноважень між різними гілками влади (законодавчою, виконавчою та судовою) за умови їх оптимальної збалансованості. Найважливішу роль серед них в охороні основних прав людини, у виконанні законів усіма учасниками суспільного життя, передусім органами виконавчої влади, відіграє незалежна від інших гілок судова влада. Незважаючи на закріплення положень П.д.д. в Основному законі України на початок XXI ст. ознаки такої держави сформувалися лише частково. Основними перешкодами на шляху побудови П.д.д. до 2005 були залежність судової влади від виконавчої, передусім від адміністрації Президента, висока корумпованість суддів, відсутність реального забезпечення таких найважливіших прав людини, як право на життя для певної частини населення за умов його депопуляції та демографічної кризи, право на працю, на безоплатне отримання вищої освіти та медичних послуг, тотальна корумпованість чиновників державної влади різних рівнів, з одного боку, правовий нігілізм, відсутність правових знань та правової культури у значної частини населення — з іншого. Лише П.д.д. здатна створити найдосконаліші правові форми для розвитку економічної та соціальної системи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити