Економічний енциклопедичний словник

Прибуток — перетворена, похідна форма додаткової вартості, яка кількісно є різницею між ціною продажу товару і витратами капіталу на її виробництво. У політекономічному контексті П. — це перетворена форма додаткової вартості, що виражає відносини економічної власності між найманими працівниками і капіталістами щодо створення і реалізації додаткової вартості. Як перетворена форма додаткової вартості П. — результат усього авансованого капіталу, факторів виробництва. Такими факторами сучасна західна економічна наука називає працю, капітал (засоби виробництва), землю, діяльність управлінського апарату з організації виробництва, підприємницьку діяльність (щодо нових комбінацій техніки і технології, створення нових товарів, освоєння нових джерел сировини, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, а також ризик), інформацію, час. Марксистська політична економія стверджувала, що П. — наслідок експлуатації найманої праці капіталом. Кожна з концепцій є дещо однобічною. П. створюється працею, але не лише найманих робітників, а й великого штату менеджерів різних ланок (вищої, середньої, нижчої), наукових працівників, спеціалістів, зайнятих збором, обробкою та наданням інформації. Засоби виробництва, в т.ч. земля, П. не створюють. Щодо засобів виробництва, то за теперішньої значної фондо- та енергоозброєності праці ні праця, відокремлена від засобів виробництва, ні засоби виробництва, відокремлені від праці, П. не створюють. У процесі їх поєднання виникає нова продуктивна сила — синергічний ефект, що породжує видимість створення П. засобами виробництва. Вирішальну роль у виникненні синергічного ефекту відіграє праця, надаючи руху засобам виробництва, тому основну масу П. повинні привласнювати наймані працівники. Ще більший синергічний ефект виникає при поєднанні інших факторів виробництва, зокрема діяльності підприємців або вищих менеджерів щодо впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, вмілого керівництва, маркетингової діяльності та ін. Ця нова продуктивна сила створює враження про самостійну роль в отриманні П. таких факторів, як ризик. Насправді кожен з них реалізується через сукупний вплив інших факторів (підприємницької діяльності, процесу управління), але самостійної ролі в отриманні П. не відіграє. Привласнення П. за капіталізму — головна мета і вирішальний мотив виробництва. Решта цілей (підвищення ефективності виробництва, стабільні темпи зростання та ін.) — похідні, тому П. є найважливішим критерієм ефективності капіталістичного виробництва, будь-якої підприємницької діяльності. На підприємствах, викуплених трудовими колективами (народні підприємства), основна мета діяльності — привласнення максимального чистого П. на кожного зайнятого. Основні форми існування П. — середній П. (привласнюють дрібні та середні капіталістичні підприємства), монопольний П. (привласнюють монополії, в т.ч. групові або олігополії), П. ТНБ і ТНК (різновид монопольного П.), П. державних підприємств та ін. Частину П. вилучає держава (в особі центральних і місцевих органів влади), певна частка спрямовується на виплату дивідендів, відсотків за банківські кредити. За сучасних умов частину П. привласнюють висококваліфіковані наймані працівники, які придбали певну кількість акцій. П. — найважливіше джерело капіталістичного нагромадження, розширеного виробництва. З урахуванням викладеного П. — це головна мета діяльності капіталістів (приватних і асоційованих), яка втілюється у процесі виробництва і реалізації товарів і послуг з використанням найманої праці, діяльності самих підприємців, отримуваного синергічного ефекту від взаємодії особистісних і речових факторів виробництва, а також сукупність відносин економічної власності при здійсненні перелічених видів діяльності і праці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити