Економічний енциклопедичний словник - Мочерний С.В. 1995


Бізнес-план

Бізнес-план — документ, в якому комплексно обґрунтована стратегія (програма) розвитку всіх сфер діяльності підприємства на основі поточного та перспективного планування такої діяльності. Принципи складання Б.-п.: якісне і змістовне оформлення (зовнішній вигляд, якісна обкладинка, чіткі малюнки, фотографії й розрахунки тощо); чітка орієнтація на адресата (кредитора або інвестора); ретельна характеристика певного сегмента (ніші) ринку, потреб споживачів та їх переваг при купівлі товарів і послуг підприємства; переконливість у реалізації основної ідеї, зокрема в ефективності роботи підприємства (отриманні прибутків) і своєчасному погашенні кредитів та ін. Основними структурними елементами Б.-п. є: 1. Вступна частина, яка містить коротку характеристику пропонованого проекту, запланованих до випуску товарів і послуг, постачальників, ринків збуту; ретельну оцінку витрат, збитків і прибутків, використання прибутків тощо. Обсяг вступної частини — 2—2,5 сторінки. 2. Загальна характеристика підприємства. Передбачає визначення його організаційно-правової форми, дати і місця реєстрації, прізвищ засновників, містить інформацію про шляхи виникнення підприємства (викуплене засновниками, збудоване чи було дочірнім підприємством тощо). Така характеристика дається в динаміці й охоплює останні п'ять років. 3. Опис підприємницької діяльності (бізнесу). Спочатку зазначається сфера діяльності підприємства (виробництво, наукова діяльність, торгівля тощо), відтак дається аналіз стану справ у галузі, потенційних конкурентів і потенційних споживачів, а також визначається характер виробництва (сезонний, постійний та ін.). На основі цього обґрунтовуються потреби у кредитах або інвестиціях, терміни їх отримання, очікувані прибутки від інвестицій (у т.ч. капіталовкладень). 4. Характеристика товару або послуги. Передбачає стислий комплексний аналіз якості товарів і послуг, які випускатиме підприємство, або відповідь на запитання: «Яку продукцію виробляти?» 5. Виробничий план. Даються опис виробничого процесу, технології виробництва, виробничих приміщень, рівня техніки, відомості про наявність підприємств — суміжників, постачальників сировини і матеріалів, інфраструктури тощо. 6. План маркетингу. Передбачає стислу характеристику стратегії маркетингу (див. Маркетинг), тактики конкурентної боротьби тощо, комплексний аналіз ринку (головних конкурентів підприємства у даній галузі, їх сильних і слабких сторін, якості законодавства, впливу державного регулювання та ін.), цінової політики залежно від життєвого циклу товару, просування товарів, що передбачає розробку збутової політики та шляхів її реалізації (транспортування, утворення фірм — посередників, будівництво магазинів, організація післяпродажного обслуговування тощо). 7. Організаційний план. Містить дані про управлінський апарат підприємства, про його організаційну структуру (взаємодію різних служб і підрозділів), про контроль та координацію їхньої діяльності, про засновників і основних пайовиків, міру їх відповідальності, а також про вибір стратегії управління та методів її реалізації. 8. Оцінка ризику і страхування. Обґрунтовують, наскільки ризикованим є даний вид підприємницької діяльності, зокрема висвітлюють його слабкі сторони на основі класифікації можливих ризиків, ймовірність їх настання, оцінюють прогнозовані збитки та основні заходи щодо управління ризиками, зокрема щодо їх нейтралізації. 9. Фінансовий план. Статистично (у цифрах) обґрунтовує попередні розділи Б.-п. Основними фінансовими та обліковими документами, в яких втілюється статистичне обґрунтування, є план доходів і видатків, план грошових надходжень і платежів, прогноз обсягів очікуваного прибутку, обсягів інвестицій, розміру дивідендів (якщо це відкрите акціонерне товариство), зовнішніх запозичень, оперативні плани (звіти) для кожного товару і ринку за період, балансовий звіт, в якому підводиться підсумок діяльності підприємства. 10. Юридичний план. Передбачає засоби захисту інтелектуальної власності, надання юридичних консультацій окремим підрозділам, відділам, підприємствам, партнерам, а також захист інтересів підприємства перед постачальницько-збутовими підприємствами, кредиторами та іншими юридичними особами. Загальний обсяг раціонально складеного Б.-п. — до 40 сторінок без доповнень.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити