Економічний енциклопедичний словник

Природні ресурси — наявні в природі економічні, в т.ч. виробничі, ресурси, які використовують на певному етапі розвитку продуктивних сил або наявна технічна можливість їх використання для задоволення індивідуальних, колективних і суспільних потреб. До них належать земля та земельні угіддя, водні ресурси, повітряний басейн (атмосфера), корисні копалини, ліси, рослинний і тваринний світ, різні види енергії тощо. Поняття "П.р." є історичною категорією, що виявляється у наповненні якісно та сутнісно новим змістом уже відомих ресурсів, а також появі нових видів ресурсів. Так, родючість ґрунту спочатку мала суто природний характер, а відтак дедалі більше доповнювалась економічною родючістю — родючістю, зумовленою діяльністю людини, спрямованою на поліпшення якості землі; атмосфера спочатку слугувала лише невід'ємною умовою існування людини, пізніше — джерелом кисню для спалення видобутого палива та ін., а за сучасних умов використовують її електромагнітні, оптичні та інші властивості. Новим видом П.р. нині є космічний простір. За джерелами утворення і місцезнаходженням П.р. М. Реймерс виокремлює енергетичні ресурси, які беруть участь у постійному кругообігу і потоці енергії (сонячна та космічна енергія, геотермальна та енергія морських припливів і відпливів, гравітаційна енергія тощо); штучно створені джерела енергії (атомна та термоядерна енергії та ін.); депоновані енергетичні ресурси (нафта, вугілля, природний газ тощо); не енергетичні, мінеральні ресурси (металічні та не металічні руди, нерудні копалини); водні ресурси; кліматичні ресурси, ресурси літосфери (ґрунтово-земельні, геоморфологічні); ресурси простору і часу та ін. У західній економічній літературі П.р. стали називати природним капіталом. Такий підхід до проблеми ґрунтується на майже трьохсотлітній традиції західної науки, коли різні речові елементи продуктивних сил (засоби праці, предмети праці) ототожнювались з капіталом. З методологічної точки зору це означає невміння виокремити речовий зміст і суспільну форму економічних явищ і процесів (див. Капітал). Щодо П.р., то та частина з них, яка не використовується у виробничих цілях, не слугує для забезпечення життєдіяльності людини, є часткою національного багатства, складовою ресурсного потенціалу країни. З приводу цієї частини економічні відносини між людьми, передусім відносини економічного привласнення, не виникають. Інша частина П.р., яка залучається у виробничий процес, трансформується у предмети праці, які у капіталістичному суспільстві, а отже, з боку суспільної форми, набувають форми оборотного капіталу. Якщо одна людина збирає у лісі такі види відновлюваних ресурсів, як ягоди, гриби, і продає їх іншій людині, то такі ресурси перетворюються у товар. За даними ООН, найбагатшою на П.р. є Росія (запаси у 2—3 рази більші, ніж у США); вартість її лише розвіданих корисних копалин становить нині бл. ЗО трлн дол. (понад 200 тис. дол. на душу населення), в т.ч. понад 32% газу та бл. 16% нафти і конденсату.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити