Економічний енциклопедичний словник

Прогноз (гр. prognosis — просування, передбачення) — це науково обґрунтований висновок про можливі зміни об'єкта в майбутньому та (або) про альтернативні шляхи і строки досягнення якісно нових станів цього об'єкта з метою підвищення рівня управління. П. щодо розвитку різних підсистем суспільних відносин здійснюються з приводу процесів, які можна якісно або сутнісно змінити шляхом використання різних форм і засобів управління. Двома основними видами П. є пошуковий (спрямований на визначення можливих станів об'єкта прогнозування в майбутньому за умови збереження існуючих тенденцій); нормативний (спрямований на визначення шляхів і строків досягнення можливих станів об'єкта прогнозування в майбутньому за умови визначення найімовірніших шляхів досягнення бажаного результату); комплексний (поєднує елементи пошукового і нормативного). За терміном обґрунтування П. виокремлюють: 1) оперативні (з періодом передбачення можливих змін об'єкта прогнозування до 1 місяця); 2) короткотермінові (від 1 місяця до 1 року, упродовж якого відбуваються здебільшого кількісні зміни); 3) середньострокові (від 1 року до 3 років, упродовж якого кількісні зміни зумовлюють якісні зрушення; 4) довгострокові (від 3 до 5 років, на якому відбуваються якісні та певні сутнісні зміни); 5) далекострокові (від 5 до 10 років, на якому відбуваються зміни на рівні сутності, певна модифікація законів); 6) гіпертермінові (понад 10 років). Процес прогнозування включає такі етапи: а) вибір об'єкта, визначення мети і завдань прогнозування та ін.; б) етап прогнозування, на якому дається комплексний опис об'єкта та факторів, які на нього впливають з метою з'ясування тенденції розвитку і вибору моделей та методів прогнозування; в) обґрунтування основних варіантів П. залежно від структури об'єкта, поставленої мети та факторів впливу; г) здійснення оцінки достовірності та перевірка обґрунтування; д) уточнення П. на основі отриманої оцінки і додаткових даних; е) планування процесу реалізації обґрунтованих П., сценаріїв пошукових нормативних або комплексних моделей; є) впровадження інновацій, яке передбачає вплив суб'єкта управління на поведінку об'єкта, який прогнозується; ж) зіставлення прогнозних значень об'єкта прогнозування з його практичним станом після провадження управлінських дій.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити