Економічний енциклопедичний словник

Продуктивність праці — ефективність виробничої діяльності людей у процесі створення матеріальних благ і послуг. Вимірюється кількістю продукції чи послуг, вироблених працівником за одиницю робочого часу (рік, місяць, тиждень тощо), або кількістю робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції чи надання послуги. У виробництві будь-якого товару беруть участь жива та минула (уречевлена) праця. Зростання П.п. у суспільстві загалом означає економію обох видів праці або зменшення суспільно необхідного робочого часу на виробництво одиниці товару чи послуги. При цьому частка живої праці зменшується, частка минулої — зростає, але кількість живої праці зменшується помітніше, ніж зростає кількість минулої, і загальна сума праці, втіленої в товарі чи послузі, зменшується. Найточнішим вираженням суспільного рівня П.п. є показник виробництва національного доходу на душу населення або на одного працівника. Зростання П.п. у суспільстві залежить передусім від рівня розвитку продуктивних сил. Конкретнішими факторами зростання суспільної П.п. є використання досягнень НТР у виробництві, поглиблення суспільного поділу праці, в т.ч. міжнародного, у формі спеціалізації, кооперування та комбінування виробництва, впровадження госпрозрахунку, нових форм організації праці, досягнення реального плюралізму форм економічної власності та ін. Щодо окремого робочого місця, то зростання П.п. залежить від рівня освіти, кваліфікації робітника, його культури, свідомості, психологічного стану тощо. Всього лише в системі продуктивних сил налічують до 60 факторів зростання П.п., крім факторів, що належать до всього технологічного способу виробництва (продуктивних сил і техніко-економічних відносин), до відносин економічної власності, до надбудовних відносин (зокрема, удосконалення законодавства) тощо. В західній економічній літературі виокремлюють чотири основні категорії продуктивності: 1) П.п.; 2) продуктивність капіталу; 3) сукупна продуктивність факторів виробництва; 4) соціально-економічна ефективність виробництва. З урахуванням синергічного ефекту сукупність факторів, що впливають на П.п., класифікують на декілька основних груп. Перша група — фактори, пов'язані з працею. Західні вчені тривалий час відмовлялися від вимірювання продуктивності живої праці, мотивуючи це тим, що такий глобальний показник ефективності, як відношення ВНП до всіх витрачених ресурсів, враховує вплив цього фактора. Тепер цей стереотип подолано, і визнається вплив на П.п. рівня освіти, кваліфікації, перепідготовки кадрів і навчання новим виробничим професіям, нових форм оплати робочої сили, динаміки і структури чисельності зайнятих та ін. Друга група — фактори, пов'язані з засобами праці. Найважливішими з них є вплив НДДКР, капітало- та енергоозброєність виробництва, ступінь його автоматизації, рівень завантаження виробничих потужностей та ін. Значний синергічний ефект зумовлюють, зокрема, автоматизовані системи проектування продукції, технологічне устаткування з числовим програмним управлінням, комп'ютери і мікропроцесори, промислові роботи. Поєднання їх з системою машин, з упровадженням водночас нових форм організації виробництва та відповідною підготовкою робочої сили зумовлює підвищення П.п. у 2—3 рази. Третя група — фактори, пов'язані з упровадженням найновіших форм організації виробництва і праці, нових методів управління підприємством (див. Продуктивні сили). Четверта група — фактори, пов'язані з удосконаленням техніко-економічних відносин: концентрацією та спеціалізацією виробництва, його кооперуванням і комбінуванням та ін. П'ята група — фактори, пов'язані з удосконаленням нових предметів праці: нові конструкційні та багатокомпозитні матеріали, надчисті, надтверді, аморфні тощо, які впливають на зростання П.п. завдяки змінам у балансі сировини й матеріалів на користь нових предметів праці, комплексного використання сировини, економії сировини та електроенергії, впровадженню мало- та безвідходних технологій. В Японії у 1975—1990 питома вага сировини на одиницю промислової продукції зменшилася приблизно на 50%. Шоста група — фактори, пов'язані зі структурними змінами в народному господарстві, передусім у нових наукомістких галузях: хімічній, атомній енергетиці, електротехнічній, електронній, приладобудівній, виробництві комп'ютерів, авіаційній і ракетокосмічній, яким належить провідна роль у створенні нових технологій і предметів праці, впровадженні нових форм організації виробництва і праці. Зокрема, ці галузі є піонерами у створенні нових типів автоматизованих технологічних процесів виробництва і систем управління, інформації, транспортування, істотного розширення енергетичної бази виробництва, біотехнологічних виробництв (завдяки досягненням генної інженерії) та ін. Кожна одиниця продукції цього комплексу галузей, за підрахунками, приблизно в 10 разів наукомісткіша, ніж традиційних галузей промисловості. Рівень П.п. в Україні наприкінці 90-х XX— на початку XXI ст. в сільському господарстві майже в 10 разів нижчий, ніж у США, в промисловості — у 7— 8 разів (а за даними окремих учених — удвічі більше). П.п. у країнах ОЕСР у 1990—1995 зростала на 1,7%, у 1995-2000 — на 2%; у країнах ЄС — відповідно на 2,4 і 1,2%; Польщі — 4,9 і 5%; США — 0,8 і 2,6%, Японії — 1,8 і 1,8%; в Україні у 2000-2003 у промисловості середньорічний приріст П.п. становив 16,7%, що майже у 4 рази перевищує аналогічний показник 1997-2000.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити