Економічний енциклопедичний словник

Регіональні економічні програми — комплекс заходів, що узгоджується за виділеними ресурсами, термінами їх виконання та конкретними виконавцями, а також напрямів розвитку народного господарства, що реалізуються в окремих регіонах. Такі Р.е.п. спрямовані на забезпечення стабільного і збалансованого соціально-економічного розвитку регіону, охорони довкілля і підвищення на цій основі життєвого рівня населення. Зокрема, Р.е.п. визначає систему принципів та критеріїв наукового обґрунтування планових рішень у сфері розвитку та розміщення продуктивних сил, територіального поділу праці та організації виробництва й удосконалення на цій основі відносин економічної власності, соціальної інфраструктури, розширеного відтворення всіх елементів економічної системи. Кінцевою метою впровадження Р.е.п. є підвищення життєвого рівня населення регіону. Так, у ФРН 1994 було прийнято Національний план регіонального розвитку регіонів колишньої НДР. З цією метою щорічно виділяються бл. 100 млрд марок, передусім на допомогу у подоланні безробіття, формування досконалої економічної інфраструктури регіонам, рівень розвитку яких був нижчим від середнього в країні. Реалізувати такі цілі можна шляхом удосконалення регіональної структури народногосподарського комплексу, стимулювання раціонального використання ресурсів, залучення інвестицій до пріоритетних галузей через створення вільних економічних зон і спільних підприємств, удосконалення виробничої та соціальної інфраструктури. Р.е.п. складають на довготривалий (понад 5 років), середньотривалий (від 1 до 5 років) і короткотривалий (до 1 року) періоди. Для розробки Р.е.п. спочатку проводиться системний аналіз рівня соціально-економічного розвитку регіону, відтак дається комплексне обґрунтування головної мети, а також шляхів і засобів її реалізації. Ця мета своєю чергою, узгоджується з програмами і планами центральних органів влади, після чого розроблені Р.е.п. подаються на розгляд відповідних органів державної влади і місцевого самоврядування. Основними методами розробки Р.е.п. є системний підхід, нормативний метод (передбачає розрахунки на основі науково обґрунтованих норм і нормативів), балансовий, аналітичний та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити